30 Aralık 2016 Cuma

ZATA MAHSUS "Anayasa Değişiklik Teklifi" parlamento anayasa komisyonu (!?) tarafından "akp/mhp vazifelilerinin ittifak ve iştiraki ile daha da değiştirilip, pekiştirilerek" kabul edildi!..

AKP VE MHP UZLAŞMASI İLE "ZATA MAHSUS" BİR BİÇİMDE HAZIRLANAN; 
TAM VE MUTLAK BAŞKANLIK'A ODAKLI “ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ” ANAYASA (!) KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!..
TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti. TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi. Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.
TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.
Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.
Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı.
BUNA GÖRE, MİLLETVEKİLİ SAYISI 550'DEN 600'E ÇIKARILACAK VE MİLLETVEKİLİ SEÇİLEBİLME YAŞI 25'TEN 18'E İNDİRİLECEK.
"Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması öngörülüyor.
Anayasanın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değiştiriliyor.
Seçimler 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak. Teklifte, TBMM'nin görevleri ve yetkileri; "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.
- MECLİSİN DENETİM YETKİSİ
Düzenlemeyle kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olarak yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi, yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor. Anayasanın TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor.
Buna göre, TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.
Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak.
Genel Görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek.
Meclis Soruşturması, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında, anayasanın teklifle değiştirilen 106. maddesinin 5, 6 ve 7. fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibaret olacak.
Yazılı Soru, en geç 15 gün içinde cevaplanacak. Milletvekilleri, yazılı soruları bakanların yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcılarına da yöneltebilecek.
Meclis Araştırması, Genel Görüşme ve Yazılı Soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenecek.
- CUMHURBAŞKANININ ADAYLIĞI VE SEÇİMİ
Anayasanın cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığına ilişkin maddesi ile seçimine yönelik maddeleri, "adaylık ve seçim" başlığı altında birleştiriliyor.
Teklife göre, cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilecek.
Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilecek.
Teklifle mevcut anayasadaki cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde 20 milletvekilinin yazılı teklifini arayan hükmü kaldırılıyor.
Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10'u geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebilmesi hükmü de değiştiriliyor. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan biri herhangi bir nedenle seçime katılmazsa, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak.
İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, TBMM seçimi yapılmayacak, sadece cumhurbaşkanı seçimi yenilenecek.
Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanının görevi devam edecek.
Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenecek.
- CUMHURBAŞKANININ PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLMİYOR
Düzenleme ile cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor. Böylelikle doğrudan halk tarafından seçilen ve siyasal bir kişilik olan cumhurbaşkanının, partisiyle ilişkisinin kesilmesine dair hükmü yürürlükten kaldıran ilga normunun, halk oylamasında kabulü akabinde yürürlüğe girmesi anında bir siyasi partiyle ilişki kurması mümkün hale getiriliyor.
- "DEVLET BAŞKANI SIFATIYLA..."
Teklifle anayasanın "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede de değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına, "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor.
Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.
Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek.
Teklife göre, cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.
- KARARNAME ÇIKARMA YETKİSİ
Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek.
Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gönderecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul edecek. Milletlerarası andlaşmaları onaylayacak ve yayımlayacak.
Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak. Milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.
TBMM adına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil edecek.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verecek.
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin cezalarını hafifletecek veya kaldıracak.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Kararnamelerle, yürütmenin ihtiyacını karşılaması sağlanacak, temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve hürriyetler düzenleme alanı dışında bırakılacak.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.
Kanunlarda, kararname konusu ile aynı konuda farklı hüküm bulunması halinde kanun uygulanacak. TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecek.
Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecek. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı ayrıca anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak.
TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak.
Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.
Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek.
- YÜCE DİVAN YARGILAMASI 3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK
Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanının görevi sona erecek. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.
Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Genel seçime bir yıl ve daha az kalmışsa TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenecek.
Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen cumhurbaşkanı, TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmayacak.
- İKİ SEÇİM BİR ARADA OLACAK
Meclis, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.
Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek.
Bu şekilde seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.
Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, TBMM'de and içecek.
Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.
- CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak.
Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona 1 aylık yeni ve kesin bir süre verilecek. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek.
Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da Yüce Divanda yargılanacak.
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacak.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.
- OHAL YETKİSİ
Cumhurbaşkanı; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.
OHAL süresi, 6 ayı geçmeyecek.
Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanacak ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulacak.
TBMM tatildeyse derhal toplantıya çağrılacak; Meclis, gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya olağanüstü hali kaldırabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmayacak.
- SINIRLAMALARA TABİ OLMAYACAK
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile Anayasanın 15. maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenecek.
Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak. Cumhurbaşkanı, olağanüstü hallerde, bu halin gerekli kıldığı konularda temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik sınırlamalara da tabi olmaksızın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.
Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanacak, aynı gün Meclis onayına sunulacak.
Savaş ve mücbir sebeplerle TBMM'nin toplanamaması hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de görüşülüp karara bağlanacak. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkacak.
Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.
TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen teklifle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişikliğe gidiliyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek.
Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak.
Kurula Adalet Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun tabii üyesi olarak görev yapacak.
Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından TBMM tarafından seçilecek.
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması gerekecek.
Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.
Komisyon her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.
TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.
Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek.
Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin boşalması durumunda, bunu takip eden 30 gün içinde yeni üyelerin seçimi yapılacak.
- BÜTÇE VE KESİN HESAP
Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak.
Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM'ye sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına kadar karara bağlanacak.
Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamazsa, geçici bütçe kanunu çıkarılacak. Geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacak.
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunacak ve oylanacak. Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterecek. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamayacak. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile cari ve izleyen yılların bütçelerine mali yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunlu olacak.
Merkezi yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç 6 ay sonra cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulacak. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde Meclise sunacak. Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin TBMM'ye verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetim ve hesap yargılamasını önlemeyecek ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmeyecek. Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülecek ve karara bağlanacak.
- BAKANLAR KURULU OLMAYACAK
Teklifle, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor, kimi maddelere yeni ibareler ekleniyor, bazı ibareler ise metinden çıkarılıyor.
Önerilen sistemde, "Bakanlar Kurulu" olmayacak.
Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek.
"Sıkıyönetim", "Askeri Yargıtay", "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi", "tasarı", "kanun hükmünde kararname" ibareleri çıkarılıyor.
Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının yargı denetimi dışında olacağı hüküm de yürürlükten kalkıyor.
Jandarma Genel Komutanının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanmasına dair düzenlemeden vazgeçiliyor.
Anayasanın, "TBMM seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimler" başlığı, "Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler" şeklinde değiştiriliyor.
Kamu tüzel kişiliğinin, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağına dair hüküm, kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulması diye değiştirilecek.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, en az 12 yerine 10 üyeyle toplanabilecek.
Meclis, bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilecek, ara verme veya tatil sırasında cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılabilecek. Bu maddedeki "doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine" ibaresi metinden çıkarılıyor.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleri oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi, cumhurbaşkanına tanınıyor.
Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM'ye karşı cumhurbaşkanı sorumlu olacak.
- MGK'NIN YAPISI DEĞİŞTİRİLİYOR
Mili Güvenlik Kurulunun (MGK) yapısında da değişiklik yapılıyor. MGK'da Jandarma Genel Komutanı yer almayacak. MGK, cumhurbaşkanının başkanlığında, cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından kurulacak.
MGK Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecek.
Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kendi aralarında cumhurbaşkanının izniyle birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idareyle karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulacak.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Başbakanlık yerine, cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana bağlı olacak.
Kamu hizmetlerinde çalışan kişi, üstünden aldığı emri; yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmeyecek ve bu aykırılığı o emri verene bildirecek.
- ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISINA İLİŞKİN DÜZENLEME
Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğü'nün anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetleyecek, bireysel başvuruları karara bağlayacak.
Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanını, TBMM başkanını, cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, cumhuriyet başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayabilecek.
Değişikle genelkurmay başkanının cumhurbaşkanınca atanacağı ibaresi ekleniyor.
Genelkurmay başkanının, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, cumhurbaşkanınca atanacağı, genelkurmay başkanının, bu görev ve yetkilerinden dolayı başbakana karşı sorumlu olacağı, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanının kanunla düzenleneceğine dair düzenlemeler uygulamadan kalkıyor.

28 Aralık 2016 Çarşamba

Lavrov, üç ülkenin işbirliğinin, Halep’in doğusundan tahliye ile hayatlar kurtardığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: 
“SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE VE İRAN İLE DAHA YAKIN ÇALIŞACAĞIZ”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Suriye konusunda Türkiye ve İran ile birlikte daha yakından çalışacağını söyledi. Lavrov, üç ülkenin işbirliğinin, Halep’in doğusundan tahliye ile hayatlar kurtardığını belirtti. Lavrov, “Ankara, Tahran ve bölgedeki diğer ülkelerle Suriye konusunda işbirliğimizi artıracağız” dedi.
Lavrov: “Muhaliflerle Suriye yönetimi görüşmeler yapıyor”
Lavrov ayrıca, Suriye hükümetinin Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Suriye barış konferansı öncesi muhaliflerle görüştüğünü de kaydetti.
Lavrov, görüşmelerin nerde olduğunu belirtmedi. Hangi muhalif grubun görüşmeye katıldığı da belli değil. Esat’a muhalif Yüksek Müzakereler Komitesi, müzakerelerle ilgili bilgisi olmadığını kaydetti.
Yüksek Müzakereler Komitesi, Özgür Suriye Ordusu adı altında Esat’a karşı savaşan silahlı grupları içeriyor. Bu yıl başlarında başarısız olan barış görüşmelerinde yer almıştı.
Rusya, İran ve Türkiye geçen hafta barış sağlanması konusunda destek vermeye hazır olduklarını belirtmişlerdi. Putin, 3 ülkenin de yeni görüşmelerin Kazakistan’ın başkentinde olması konusunda hemfikir olduklarını belirtmişti.
Rus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Salı günü Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüğünü ve Astan görüşmeleri için ateşkese varılması konusunda uzlaştıklarını belirtti. RIA haber ajansı diplomatic kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus ve Türk ordusundan yetkililerin, Ankara’da Suriye muhalefetiyle Suriye genelinde muhtemel bir ateşkes için görüşmeler yaptıklarını belirtti.

23 Aralık 2016 Cuma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşürülen Rus uçağı ve Büyükelçi (Andrey Karlov) suikastıyla ilgili olarak "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi.

VLADİMİR PUTİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: "İLİŞKİLERE ZARAR VERMEZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşürülen Rus uçağı ve Büyükelçi suikastıyla ilgili olarak "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım.Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek" dedi.
(AA, 23 Aralık 2016 - Cuma, 17.30) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla Türk-Rus ilişkilerinin hedef alındığını söyledi. Putin "suikast Rusya Türkiye ilişkilerine zarar…Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1437 gazetecinin akreditasyon yaptırdığı geleneksel yılsonu büyük basın toplantısını düzenliyor. Putin Türkiye ile ilgili "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek" dedi.
'RUS UÇAĞINI DÜŞÜRME EMRİNİN ARKASINDA "TÜRK LİDERLİĞİN OLDUĞU" KONUSUNDAKİ FİKRİMİ DEĞİŞTİRİYORUM'
Putin Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya büyükelçisi Karlov'la ilgili soruyu da cevapladı. Putin şöyle konuştu: "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek."
AŞIRI GÖRÜŞLÜLER TÜRK ORDUSUNA DERİN BİR ŞEKİLDE YUVALANMIŞ DURUMDA'
Putin konuşmasında "Aşırı görüşlüler Türk ordusuna derin bir şekilde yuvalanmış durumunda" ifadesini de kullandı.
HALEP'TEKİ VAHŞET, İNSANLIK DRAMI VE TAHLİYELER...
Putin, İnsanlık dışı uygulamalara maruz kalan savaş mağduru sivillerin Halep tahliyeleri konusunda şöyle konuştu: "Halep'ten neredeyse 100.000 kişi tahliye edildi. Bu, dünyadaki en büyük insani operasyon oldu. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), İran liderliği ve Suriye Devlet Başkanı (Beşar Esad) olmadan başarılamazdı. Bundan sonraki adım Suriye'nin tamamında ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak. İran, Esad ve Türkiye Suriyeli tarafların Astana'da barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık. Rusya, Türkiye ve İran'ın dahil olduğu üçlü format Suriye konusunda etkili olduğunu kanıtladı. Bu formatı devam ettirmek gerek. ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz."

20 Aralık 2016 Salı

RUSYA'nın "TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ" Andrey Karlov'a; Hain, Alçak, Kalleş ve Menfur Suikast

RUS MEDYASI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN, VLADİMİR PUTİN'DEN ÖZÜR DİLEDİ, GERGİNLİK AZALDI
Rus medyası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den özür dilediğini, özür üzerine gerilimin azaldığını duyurdu. 
(Pazartesi, 19 Aralık 2016, 22:12)
Rusya'nın haber kanalı Sputnik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirmişti. Rusya Büyükelçisi'ne yapılan suikaste dair Twitter üzerinden paylaşım yapan Sputnik, Erdoğan'ın Putin'den özür dilediğini, özür üzerine gerilimin azaldığını duyurdu.
RUSYA DEVLET DUMASI GÜVENLİK KOMİTESİ BAŞKANI: İLİŞKİLER ETKİLENMEYECEK
Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Ankara Büyükelçisine düzenlenen suikastin Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı. Duma Güvenlik Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. Slutskiy, Rus haber kanalı Rossiya-24'ün yayınında yaptığı açıklamada, Rusya-Türkiye-İran toplantısının planlandığı gibi yarın düzenlenmesini beklediğini belirterek, "Yarın bu korkunç trajedinin gölgesinde gerçekleşecek görüşmelerde yapıcı bir sonuç çıkacağını düşünüyorum" dedi.
Slutskiy, "BMGK'da ve diğer platformlarda gerekli açıklamayı yapacağız. Ancak Rusya-Türkiye ilişkilerinde soğuma olmayacak. Şimdi Ankara ve Moskova yarınki toplantı dahil olmak üzere gündemdeki sorunları çözmek için daha hızlı hareket etmeli" ifadelerini kullandı. Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğramıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanlığı Konukevi'nde Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU’DAN RUS BÜYÜKELÇİ’YE SUİKAST AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik düzenlenen suikasta ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, saldırganın 1994 doğumlu, Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu söyledi. Bakan Soylu ayrıca, saldırı sonrası Rusya Federasyonu'na ve Rusya halkına başsağlığı dileklerini de iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saldırganın bağlantıları araştırılmaktadır. Bu vesileyle tekrar başsağlığı diliyoruz. Bu suikast, bu saldırı, bu terör eylemi Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir"dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, silahlı bir saldırıya uğramıştır. Kaldırıldığı Güven Hastanesinde saat 19.53'te hayati bulgularının olmadığı tespit edilmesine rağmen hemen yapılan canlandırma müdahalesine cevap alınamamış ve kıymetli dostumuz, Sayın Büyükelçimiz hayatını kaybetmiştir. Dostumuz Rusya Federasyonu’na, Rusya halkına ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
"SALDIRGAN ANKARA ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN MEVLÜT MERT ALTINTAŞ’TIR"
Soylu, "Silahlı saldırı duyulur duyulmaz hemen olayın yakınında bulunan Çankaya Polis Merkezinden yetkililer intikal etmişler ve silahlı saldırgana müdahale etmişlerdir. Çatışma devam ederken olaya Özel Harekat ekipleri gelmiş ve Özel Harekat ekipleri ile saldırgan arasındaki silahlı çatışma sonrası saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu, Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu ve halen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 2 buçuk yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş'tır" şeklinde konuştu.
"BU TERÖR EYLEMİ TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR TERÖR EYLEMİDİR"
Soylu, olay esnasında yaralanan Leyla Gündoğan, Arnavutluk doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Anastas Zimbirikaki ve Anıl Değer'in olay yerinden acilen Güven Hastanesine getirildiğini belirterek, "Yaralılardan Anıl Değer taburcu olmuştur. Yaralılarımızdan birisi ayağından, birisi de kolundan şu anda tedavi altındadır. Saldırganın bağlantıları araştırılmaktadır. Bu vesileyle tekrar başsağlığı diliyoruz. Bu suikast, bu saldırı, bu terör eylemi Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir. Bu büyük bir provokasyondur. Özellikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu acımasız terör eyleminin Türkiye'ye sıkılmış bir kurşun olduğunu ve milletimizin emanetinde olan, ülkemizin emanetinde olan bir dostumuza hainane bir eylem olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
"BU SALDIRI VE TERÖR OLAYI BİZİ VE ÜLKEMİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR"
Soylu, şu anda Dışişleri Bakanının Rusya'da olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: "Uçaktan iner inmez bizi konuyla ilgili aradı. Şimdi Savunma Bakanımız burada, o da bugün saat 21.00'de Rusya'ya uçacak idi. Yarın çok önemli bir toplantıyı birlikte gerçekleştireceklerdi. Bilinmelidir ki bu suikast bizi, ülkemizi derinden üzmüştür. Bu saldırı ve terör olayı bizi ve ülkemizi derinden yaralamıştır. Hem Rusya Federasyonu'na, dostumuz Rusya halkına ve kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Bundan sonraki açıklamalarda olayların gelişimiyle ilgili olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."
BÜYÜKELÇİ SUİKASTİ SONRASI RUSYA'DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı suikastle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Mariya Zaharova, bakanlığın kısa süre içinde açıklama yapacağını bildirdi. Rusya'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Zaharova, "Dışişleri Bakanlığı Rus Büyükelçiye yapılan saldırı sebebiyle açıklamada bulunacaktır. Sadece resmi bilgilerin dikkate alınmasını rica ediyoruz" dedi. Zaharova, Karlov'a düzenlenen saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınacağını ifade etti. Açıklamada, Türk yetkililerle irtibat halinde olunduğu bildirildi.
Kremlin'den ilk açıklama: Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıya uğraması konusunda bilgilendirildiğini söyledi.Rus basınına açıklama yapan Peskov,"Başkan Putin'e bilgi verdik. Bilgileri kontrol ediyoruz" dedi.Peskov, "Putin, Dışişleri Bakanı ve istihbarat birimleri başkanlarından rapor almayı planlıyor" ifadelerini kullandı.
"RUSYA VE TÜRKİYE SALDIRIYI BİRLİKTE SORUŞTURMALI"
Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Birinci Yardımcısı Frants Klintseviç, Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik saldırının Rusya ve Türkiye tarafından birlikte soruşturulması gerektiğini söyledi. Klintseviç, Ankara'nın gereken güvenlik önlemlerini almadığını da vurguladı. Klintseviç, "Türk güvenlik güçlerinin büyük bir hatası var. Türkiye'de yaşanan son saldırıların ardından ve Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak her ihtimale karşı böyle bir üst düzey diplomatın korunması için gerekli önlemler alınmalıydı" dedi.
"Saldırı tamamen provakasyon": Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, saldırıyı Türk-Rus ilişkilerini yeniden zora sokmayı amaçlayan bir provokasyon olarak nitelendirdi.

17 Aralık 2016 Cumartesi

40 yıldır anarşi, terör-tedhiş ve ihanet şebekelerinin yuvalandığı bataklıklar neden/niçin kurutulamadı?

SON DAKİKA: KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE HAİN SALDIRI VE MENFUR PATLAMA
KALLEŞ BİR KATLİAM VE ALÇAKÇA SOYKIRIM KALKIŞMASI; ANARŞİ, TERÖR VE TEDHİŞ LÂNETİ'NDEN KORKUNÇ BİR TOPLU CİNAYET "JENOSİD" GİRİŞİMİ!..   
Erciyes Üniversitesi yakınındaki patlamanın, ilk bilgilere göre bomba yüklü bir araçla, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsünün yakınında gerçekleştiği öğrenildi. Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti. Genelkurmay Başkanlığı Kayseri’deki patlamada, 13 askerin şehit olduğunu, 48 personel’in de yaralandığını açıkladı. MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, telefonla bağlandığı CNN Türk televizyonuna, olayda kullanılan bombalı aracın 71 plakalı Şahin marka bir otomobil olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, saldırı hakkında "Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor" yorumunu yaptı.
NEDEN VE NİÇİN? BAŞTA MİT OLMAK ÜZERE;EMNİYET VE ASKERİ İSTİHBARAT GÖREVİNİ YAPMADI!..
Kayseri Erciyes Üniversitesi önünde patlama Kayseri'den son dakika haberi.. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45'de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevk edildi. DHA muhabirinin son dakika geçtiği habere göre şehitler ve yaralılar var. Otobüste çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu belirtiliyor.
ŞİMDİ SORMAK ZAMANI; “DEREYİ GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ” NE DEMEK?
Görgü tanıkların iddiasına göre halk otobüsünün yanına yaklaşan bir araçta patlama meydana geldi. Şehit ve yaralılar olduğunu belirten Kayseri DHA Büro Şefi Oktay Ensari'nin verdiği bilgiler şöyle: "Terör saldırısı olduğu netleşti. Görgü tanıkları, patlamanın 71 plakalı (Kırıkkale) bir araçta olduğunu belirtiyor. Otobüs, hareket halindeyken bir araç geliyor ve bombayı patlatıyor. Birinci Komando Tugayı var. Şehir merkezine gelirken Talas Tıp Fakültesi'nin bulunduğu duraktan yolcu alırken ya da kırmızı ışıkta beklerken patlama meydana geldi. Bir ceset var. Teröristin cesedi olduğu tahmin ediliyor. Olay yerine kimse alınmıyor. Araçtan geriye sadece bir şase kalmış geriye hiçbirşey kalmamış. Otobüs solunda ağır bir hasar alıyor. Burada önemli miktarda patlayıcı kullanıldığı sanılıyor. Patlamada kullanılan araç tanınmaz halde. 15 kadar yaralı olduğu belirtiliyor. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yok. Kampüs alanı ile olay yeri arasında bir kilometre kadar bir mesafe var. Yaralılar hem fakülte hastanesine hem diğer hastanelere gönderiliyor. Bunun bir terör saldırısı olduğu netleşti. Patlama otobüsün sol tarafında gerçekleşiyor. Tüm yaralılar olay yerinden alınıp hastaneye götürüldü."
Ensari “Talas Caddesi, şehir merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta. Orası yoğun bir yer değil. Okullar da tatil. Hafta içi yoğun olan bir yol. Aynı yol üzerinde komando tugayı kışlası var. Planlanmış bir olay gibi görünüyor. Sabah 08:45 sıralarında oldu. Şuan güvenlik önlemleri alınıyor. Bölge kontrol altında. Resmi görevliler dışında kimse alınmıyor. Patlama, kampüs içinde de duyuldu. Olaydan hemen sonra 6 dakika içinde ekipler olay yerine intikal etti. Görgü tanıkları, önce trafik kazası sandıklarını belirtti. Daha sonra otobüsünü savrulduğunu görmüşler. Otobüste kalabalık bir yolcu grubu olduğunu tahmin ediyorum. Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nden çıkan hasta ve hasta ve hasta yakınlarının da ” dedi.
GENELKURMAY'IN AÇIKLAMASI: 13 ŞEHİT, 48 YARALI
Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle: "17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08:45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir."
'TARZ İTİBARIYLA BEŞİKTAŞ'A BENZİYOR'
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kayseri'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor. Maalesef yaralılar var. İçimizdeki hain unsurlar bizim insanımızın güvenliği için özel yetiştirmeye gayret ettiğimiz komandolarımızı hedef almışlar. Türkiye'yi asla bu hadise istikametinden saptırmayacaktır. Türkiye'nin güvenliği etrafındaki ülkelerin sınırlarından başlar. Türkiye içindeki, bu hadiselerin arkasında bu maşayı tutan eller var. Bunu biliyoruz biz. Ben hadisenin can zayiatı, şehit vermeden umarım atlatabiliriz diye düşünüyorum. Gelişmeleri sayın Başbakanımız arzu ettiği takdirde bilgi verebilir."
İÇİŞLERİ BAKANI VE ÇEVRE BAKANI OLAY YERİNE GİDİYOR 
Kayseri AK Parti Milletvekili Sami Dedeoğlu, olay yerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin gittiğini belirtti. Dedeoğlu, yaralı sayısının 15-20’ye yakın olduğunun belirtildiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da patlamanın gerçekleştiği Kayseri'ye gittiği belirtildi.
ERDOĞAN, AKAR’DAN BİLGİ ALDI
CNN Türk Muhabiri Murat Pazarbaşı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’dan bilgi aldığını söyledi. Pazarbaşı, benzer şekilde Başbakan Binali Yıldırım’ın da Genelkurmay Başkanı Akar’dan ve ilgililerden bilgi aldığını belirtti. MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, telefonla bağlandığı CNN Türk televizyonuna, olayda kullanılan bombalı aracın 71 plakalı Şahin marka bir otomobil olduğunu belirtti.

15 Aralık 2016 Perşembe

Neden ve Niçin!.. Düşman parası, menfur Dolar Krizi baş gösterdiğinde, derhal "SABİT KUR"a ve zaten konvertibıl olan "MİLLİ PARA" sistemine geçiş yapılmadı? Yoksa "küresel değil kirli" bir oyun mu bu

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE YIL SONU DOLAR TAHMİNİ (% 100 ARTIŞLA) 3.46 TL
TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 3.3369'dan 3.4602'ye yükseldi. Büyüme beklentisi ise 2,9'dan 2,6'ya geriledi. TCMB'nin finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2016 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi" yayımlandı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 3.3369'dan 3.4602'ye çıktı. GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,9 iken, bu anket döneminde yüzde 2,6'ya geriledi.
YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ GERİLEDİ: Aralık ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde bulunduğu yüzde 0,55 düzeyinden bu anket döneminde yüzde 0,79'a çıktı. 2017 yılı ocak ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,11 ve yüzde 1,21 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,58 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,80 iken, bu anket döneminde yüzde 7,69 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,04 ve yüzde 7,31 olarak kayıtlara geçti.
YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ: Yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,34 TL iken, bu anket döneminde 3,46 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,50 TL ve 3,63 TL oldu. 2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 34 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise bir önceki anket döneminde 36,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 36,8 milyar dolar oldu.
BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 2,6'YA GERİLEDİ: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,9 iken, bu anket döneminde yüzde 2,6'ya geriledi. Gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,2 oldu.
GECELİK FAİZ ORANI: BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,10 iken, bu anket döneminde yüzde 8,33 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 7,80 iken, bu anket döneminde yüzde 8,33 olarak kayıtlara geçti.
DİBS: Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri, cari ay için yüzde 8,98 olurken 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 9,11, yüzde 9,33, yüzde 9,34, yüzde 9,237 ve yüzde 9,05 düzeyinde gerçekleşti. Vadesine 5 yıl ya da 5 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 10,56 iken bu anket döneminde yüzde 11'e çıktı. Aynı anket dönemlerinde, vadesine 10 yıl ya da 10 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise sırasıyla yüzde 10,83 ve yüzde 11,18 oldu.
VADELİ REPO: TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay için yüzde 8 olurken, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,32, yüzde 8,44, yüzde 8,50 ve yüzde 8,33 seviyelerinde belirlendi.
SON DAKİKA: FED KARARIYLA DOLAR FİYATLARI PSİKOLOJİK SINIRI AŞTI
Fed'in 2017'de tahminlerden hızlı faiz artırıma gideceği beklentisi ile yükseldi. Karar öncesinde uluslararası piyasalarda 3.4650 TL'den işlem gören kur, 3.54 seviyesinin üzerini gördü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl tahminlerden daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentisi dolarda global bazda değer kazancına neden olurken, benzer gelişmekte olan ülke kurlarına paralel yükselen dolar/TL 3.50'nin üzerinde seyrediyor. Dün saat 18.00'de 3.4735/3.4768 seviyesinde olan dolar/TL 3.5435'e kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 09.05'te 3.5179/3.5220 seviyesinden işlem gördü. Dün aynı saatte 3.5853/3.5858 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.6074/3.6118, euro/TL ise 3.6971/3.7018 seviyesinde.
DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR: Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan, günlük harekette gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında dolar karşısında değer kaybı olduğunu söyleyerek, "Dolar/TL'de 3.50 üzerinde seviyelerin korunması kurda yukarı eğilimin devamını getirebilir. Fed kararları, faiz artırımının gerçekleşmesi ve beklentilerin iki yerine üç artıma evrilmesi gelişmekte olan piyasalar açısından olumlu bir duruma işaret etmiyor. Yellen'ın tonlaması ve ekonomik gidişata ilişkin beklentiler biraz yumuşatılsa da genel olarak dolarda değerlenmeye neden olan kararlar oldu" dedi. Gün içinde ABD verilerinin izleneceğini söyleyen Erkan, "Lokal anlamda beklentilerin dışında bir gelişme olmadıkça TL kendi ülke grubuna paralel hareket içinde olacaktır. Bu seviyeler kurda duyarlılığın arttığı seviyeler, 3.50'nin üzerinde kalması yukarı potansiyeli artırır, kura yeni alım getirecek gelişmeler olursa 3.60'a hareket görebiliriz" dedi.
2017 İÇİN ÜÇ FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR: Fed dün sonlandırdığı iki günlük toplantının ardından politika faizini artırırken, vergi indirimi, harcama ve regülasyonları azaltma gibi vaatleri bulunan Donald Trump yönetiminin ilk yılında daha hızlı faiz artışları olacağı öngörüsünde bulundu. Kısmen Trump yönetiminde görülmesi beklenen değişiklikleri göz önüne alan Fed, 2017 yılı için üç faiz artışı öngörürken, Eylül ayında iki faiz artışı bekleniyordu. Fed'in politika faizi oranları geniş çapta beklendiği üzere yüzde 0.5 ile yüzde 0.75 arasına çıkarıldı. Fakat daha hızlı parasal sıkılaşma olacağı beklentileri piyasalarda kısa vadeli ABD tahvilleri ve hisselerde satışlara neden oldu. Dolar diğer büyük para birimleri karşısında neredeyse 14 yılın zirvesini görerek Donald Trump sonrası başlayan ralliyi yeniden canlandırdı.
TAHVİL BONO PİYASASI: Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta yüzde 11.46, valörde son işlemde yüzde 11.42 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 11.13, valörde son işlemde yüzde 11.10 seviyesindeydi. Yellen: Kademeli faiz artışı devam edecek
ALTIN DEĞER KAYBETTİ: Fed'in faiz artırma kararı öncesinde 1,0640-1,0650 bandında seyreden avro/dolar paritesi, 1,0578'e kadar geriledi. Öte yandan, altının ons fiyatı kararlar takiben 1.160 dolardan 1,152 dolara gerilerken, ABD 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 2,44’den yüzde 2,47'ye yükseldi. Açıklama öncesi dalgalı seyreden ABD borsaları, toplantının karar metnini takiben kayıplarını artırdı. Şu sıralar, Dow Jones Endeksi yüzde 0,06, S&P 500 Endeksi yüzde 0,26, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,26 düşüşle işlem görüyor. Faiz kararının arından Brent tipi ham petrolün varil başına fiyatı ise 54,65 dolardan 54,13 dolara geriledi. Küresel piyasalar, şu andan itibaren Fed Başkanı Janet Yellen'in basın toplantısına odaklandı. TSİ 22:30'da başlayacak toplantıda faiz artırım kararını değerlendirecek Yellen'in, özellikle yeni yönetimin ekonomi politikaları ve para politikasının geleceğine ilişkin açıklamaları dikkatle takip edilecek.

12 Aralık 2016 Pazartesi

Bu işin içinde bir iş var!.. Önce Türkiye Genelinde; "Temiz Eller Operasyonunun meşhur savcısı DiPietro" misali kapsamlı bir operasyon yapıldığı söyleniyor, akabinde ihanet bombaları peş peşe patlatılıyor?..

ÖNCE TÜRKİYE GENELİNDE 40 BİN 507 POLİSLE ‘HUZUR TÜRKİYE’ OPERASYONU YAPILDI! (09 ARALIK 2016)
81 ilde 5 bin 863 ekiple 08 Aralık 2016 Perşembe Gecesi 'Huzur Türkiye' operasyonu yapıldı. Türkiye genelinde uygulanan bu eş zamanlı operasyona 40 bin 507 polis, helikopterler ve en modern araçlar katıldı. (AA, DHA 09 Aralık 2016-22.10)
Böylece, İstanbul’da 1.5 yıldır uygulanan asayiş “Yeditepe Huzur Uygulaması” Türkiye geneline yayılmış oldu. Dün akşam (08 Aralık 2016 –  Perşembe & 09 Aralık 2016 - Cuma) Türkiye genelinde 81 ilde 5 bin 863 ekip, 40 bin 507 personel, 7 helikopter, 10 deniz aracı, 138 dedektör köpeğin katıldığı “Türkiye Huzur” operasyonu gerçekleştirildi. Uygulamaların İstanbul ayağında İl Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan uygulama noktalarını denetledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce her gün bir ilçede, 15 günde tüm il genelinde yaptığı uygulamalara dün gece de devam etti. İl Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan’ın göreve başlamasıyla projelendirilen çalışma 39 ilçede eş zamanlı düzenlendi. “Yeditepe Huzur Uygulaması” adıyla 1.5 yıldır devam eden çalışmalar başarılı sonuçlar vermesi, dün akşam bir ilkin yaşanmasına sebep oldu. Asayiş ağırlıklı uygulama Türkiye geneline yayıldı. Öncelikli olarak asayiş suçlarını işlenmeden önlemeyi amaçlayan uygulamalar dün akşam 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
İSTANBUL’DA 5 BİN POLİS: Uygulamaların İstanbul ayağı  200 noktada gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nce planlanan uygulamada, farklı şubelerde ve ilçelerde çalışan 5 bin görev yaptı. İstanbul’un güvenliği için, kentte akşam görev yapan polisler, uygulama dışı bırakılarak rutin görevlerine devam etti.
GBT TARAMASI YAPILDI: İl genelinde, sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde yapılan huzur uygulamasında, şüpheli araç ve yayalar durduruldu. Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi üzerinden suç kayıtlarına bakılan şüphelilerin üst aramaları yapıldı. Üzerinde suç unsuru bulunan yada haklarında yakalama kararı olan şüphelilerii gözaltına alındı. Uygulamada “Deniz Polisi” de, özel tekne ve yatlarda GBT uygulaması yaptı.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ DENETLEDİ: İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan uygulama noktalarını bizzat gezerek  polisleri denetledi. Kritik noktalarda görevli polis noktalarını da inceleyen Mustafa Çalışkan güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam edileceğini vurgulayan Mustafa Çalışkan, uygulamaların amacının, suçlara işlenmeden engel olmak olduğunu ve İstanbulluların huzurunu sağlamayı hedeflediğini belirtti.
ÇALIŞKAN’IN YARDIMCILARI: Uygulamada, Dr. Mustafa Çalışkan’ın yardımcıları da denetim noktalarını gezerek, yaşanacak olumsuzluklara engel olmaya çalıştı. Devam eden uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerinde sonlandırılacağı öğrenildi.
POLİS HELİKOPTERİ DENETİM YAPTI: Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda ekip katılırken, polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.
Sadece Bir Gün Sonra; İSTANBUL'un Kalbinde Katliam, Soykırım, Cinayet ve Şiddet Patladı!..
(10 Aralık 2016 – Cumartesi, Saat: 22.29 ve 22.30)
Son dakika haberi: (dün) Şehit sayısı 39'a yükseldi... Hain saldırıyı TAK üstlendi!
Hain saldırıdan bir son dakika haberi daha... İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında iki patlama meydana geldi. patlamalarda  30'u polis 8'i sivil, 1'i kimliği tespit edilememiş 39 kişi şehit oldu, 154 kişi yaralandı. Öte yandan İstanbul'daki alçak saldırıda kendini patlatan o teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Alçak saldırıyı terör örgütü PKK'nın kolu olan TAK üstlendi.  Son dakika: İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında iki patlama meydana geldi. Gelen haberlerine göre; patlamalarda  30'u polis 8'i sivil, 1'i kimliği tespit edilememiş 39 kişi şehit oldu.  Saldırılar nedeniyle yaralananların sayısı ise 154 olarak açıklandı.
ŞEHİT SAYISI 39'A YÜKSELDİ: Dün meydana gelen patlama sırasında Taksim'e giden dolmuşta yaralanan 28 yaşındaki bankacı Selin Çelik, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Selin Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çelik'in otopsi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 
PKK ÜSTLENDİ: Beşiktaş'taki alçak saldırıyı terör örgütü PKK'nın kolu olan TAK üstlendi. Haberi Reuters haber ajansı duyurdu. Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş bugün yaptığı açıklamada, "İşaretlerin PKK'yı gösterdiğini" açıklamıştı. Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Türkiye, PKK, DEAŞ ve FETÖ örgütlerinin hedef alanında bulunmaktadır. Güvenlik kuvvetlerimiz 24 saat tedbir almak, vatandaşımızın huzur ve güveni için çalışmak için çaba sarf ediyor. Bu konuda elbette ki gerek DEAŞ'ın, gerek PKK'nın, gerek de FETÖ'nün bu süreçte Türkiye'nin bu huzurunu ve istikrarını bozmak için çabası var. Buna dair istihbaratlar değerlendirilmekte ve tedbir alınmaktadır" ifadelerini kullandı.
İŞTE İSTANBUL'DAKİ HAİN SALDIRIDA KENDİNİ PATLATAN O TERÖRİST: Maçka parkında kendini havaya uçuran canlı bombanın görüntüleri hareket halindeki bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde tek başına kaldırıma çıkarak ilerleyen terörist çok net bir şekilde görülüyor. Daha sonra teröristin hareketlerinden şüphelenen güvenlik birimlerinin ona doğru hareket ettiği görülüyor. Bu kayıttan saniyeler sonra da patlama meydana geliyor.
SAAT 22.29'DA  İKİ AYRI SALDIRI: Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından saat 22.29'da, 45  saniye arayla Vodafone Arena yakınlarında iki ayrı terör saldırısı meydana geldi. Beşiktaş Vodafone Arena'da, Süper Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile  Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, taraftar stadı terk ettikten sonra  saat 22.29'da bölgedeki çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı terör  saldırısı düzenlendi. İlk saldırı "Beleştepe" olarak isimlendirilen yerde, seyir halindeki  bomba yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşti. İkinci saldırı ise 45  saniye sonra Maçka Parkı'nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak  istenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana geldi. Anadolu yakasından bile duyulan patlamaların ardından olay yerine çok  sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Terör saldırısının ardından Meclis-i Mebusan ile Dolmabahçe caddeleri  bir süre trafiğe kapatıldı. Çevrede şüphelenilen paketler, olay yerine çağrılan  bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
ATATÜRK HAVALİMANI’NDA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ: Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında dün meydana gelen terör saldırısının ardından ülke genelinde 1 günlük yas ilan edildi. Bunun üzerine Atatürk Havalimanı’nda bulunan bayraklar yarıya indirildi.
YAYIN YASAĞI: RTÜK, Başbakanlık tarafından patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı  getirildiğini bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul  Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak, konuya ilişkin bilgi aldı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  da terör saldırılarının hemen akabinde Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Soylu,  İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile ayrı ayrı telefonla görüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Terör ve Örgütlü Suçlardan  Sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar ile aynı büroda görevli 3 savcı, olay yerine  giderek inceleme yaptı. Başsavcılık, terör saldırısına ilişkin soruşturma  başlattı. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki patlama sonrasında hastanelerde kan  ihtiyacının bulunmadığını duyurdu.
BAKANLAR İSTANBUL'A GELDİ: Ankara'daki çalışmalarını yarıda kesen Soylu, Sağlık Bakanı Recep  Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor  Bakanı Akif Çağatay Kılıç İstanbul'a geldi. Soylu, Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada, "İki patlama olduğu  arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın hemen üzerinde Süzer  Plaza ile yan yana olan, daha önce 'Beleştepe' denilen yerde, diğeri ise Maçka  Parkı'nda. Maçka Parkı'ndakinin canlı bomba olduğu değerlendiriliyor." diye  konuştu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Soylu, Akdağ, Kaya ve Kılıç,  terör saldırılarının meydana geldiği yerde inceleme yaptı, İstanbul Valisi Şahin  ve Emniyet Müdürü Çalışkan'dan bilgi aldı. Kurtulmuş ve beraberindeki bakanlar, saldırıda yaralananları tedavi  gördükleri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.
YOĞUN BAKIMDAKİ 3 YARALININ DURUMU CİDDİ: Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İçişleri  Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya,  Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul  Valisi Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan ile Polis Eğitim ve Kongre  Merkezinde (PEKOM) İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin basın mensuplarına  açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, terör saldırılarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Maalesef dün 22.29 sıralarında Beşiktaş Vodafone Arena Stadının  çıkışında elim bir terör saldırıyla karşı karşıya kaldık. Beşiktaş-Bursaspor  arasındaki müsabakanın hemen bitiminde Beşiktaş taraftarı ve ardından Bursaspor  taraftarı stadı terk ettikten sonra staddaki asayişi sağlamakla görevli olan  çevik kuvvet polislerini doğrudan doğruya hedef alarak yapılan bombalı saldırı  oldu. Bombalı saldırı sırasında önce Beleştepe olarak isimlendirilen yerde oradan  geçmekten olan seyir halindeki bir araç patlatıldı ve 45 saniye sonra da Maçka  parkında yine polislerin bulunduğu bölgede bir kişi durduruldu ve o kişinin de  kendini patlatması sonucu 2 bombalı saldırıyla çok hain, çok alçak terör  saldırısıyla Türkiye olarak karşı karşıya kalmış olduk." Süleyman Soylu, "Bu iki patlamada milletimize üzülerek ve içimiz  yanarak belirtiyoruz ki şu anda Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş 29 şehidimiz var.  İkisi sivil, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere toplam 27 polis  arkadaşımız. 166 şu ana kadar tespit edilen yaralımız var." dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise saldırının ardından ilk 4 dakika  içerisinde ilk ambulansın olay yerine ulaştığını belirterek, 106 ambulansla ve  çok sayıda Ulusal Medical Kurtarma Ekibi elemanı ve 112 acil personeliyle  yaralılara müdahale edildiğini söyledi. Akdağ, "Hastanelerimizde kayıtlı hasta sayısı 166, bunlardan 20'si  evlerine gönderilebilmiştir. Şu anda halihazırda ameliyat halinde olan 17  kardeşimiz var. 6 kardeşimiz de yoğun bakımda, yoğun bakımda olan kardeşlerimizin  3'ünün durumu oldukça ciddi." diye konuştu.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: İKİ PATLAMADA 29 ŞEHİDİMİZ VAR: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Bu iki patlamada milletimize üzülerek ve içimiz yanarak belirtiyoruz ki şu anda Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş 29 şehidimiz var." dedi. Tespit edilen 166 yaralı olduğunu belirten Soylu, "Yaralılarımızın bir kısmı taburcu edildi ve yaralılarımızın 23'ünün 17'si şu anda ameliyatta, 6'sı ise yoğun bakımda." ifadesini kullandı. Soylu, şöyle konuştu: "Beşiktaş- Bursaspor maçının hemen akabinde Bursaspor taraftarı tahliye olduktan sonra çevik kuvvet ekiplerimizin toplanma yerinde, saat 22.29'da el düzenekli olduğunu değerlendirdiğimiz bomba yüklü bir araç, el düzenek vasıtasıyla patlatılıyor ve olay yerinde şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor. Aynı dakikalarda 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir başka canlı bomba polisler tarafından fark ediliyor. Etrafı tertibat alınıyor, araç patlatıldıktan hemen sonra o da kendisini tertibat alan polislerin hemen ortasında patlatıyor. Burada içimizin yandığını ifade etmek istiyorum." İçişleri Bakanı Soylu, "Bu leş sürüsüne diyeceğim o ki tamamen temizleyene kadar ve bitirene kadar sözümüz onlara o dur ki bu mücadelemiz acımasızca devam edecektir. Kimsenin mazeretine bakmayacağımızı, bu akşam hastanelerde ziyaret ettiğimiz, yüz yüze geldiğimiz ve ahitleştiğimiz arkadaşlarımızın hepimize, bütün bakan arkadaşlarımıza, Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında, belki lafzen değil ama kalben verdiğimiz sözdür. Bu memleket çok badirelerden geçti, milletimizin sabrıyla, vakarıyla ve asaletiyle bunları da geçireceğimize inanıyoruz. Tekrar başımız sağolsun ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.
GÖZALTI SAYISI ATTTI: İçişleri Bakanı Soylu, patlayan aracın tespitinden yola çıkılarak şu anda yapılan operasyon çerçevesinde 10 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Sağlık Bakanı Akdağ: 3 kişinin durumu ağır Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Hastanelerimizde kayıtlı hasta sayısı 166, bunlardan 20'si evlerine gönderilebilmiştir. Şu anda halihazırda ameliyat halinde olan 17 kardeşimiz var. 6 kardeşimiz de yoğun bakımda, yoğun bakımda olan kardeşlerimizin 3'ünün durumu oldukça ciddi." dedi.  (AA)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'taki terör saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ADININ VE YÖNTEMİNİN HERHANGİ BİR ÖNEMİ YOKTUR" Açıklama şu şekilde: "Bu gece, Beşiktaş'ta, güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen arkasından yaşanan patlamaların, mümkün olan en büyük can kaybını verdirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır. Bu eylemler neticesinde, maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline, bu gece İstanbul'da, bir kez daha şahit olduk. Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir. Son yıllarda defalarca yaşadığımız bu alçak saldırıyı yapan terör örgütünün adının ve yönteminin herhangi bir önemi yoktur. PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır"
"BU SALDIRILAR, BİZİM ŞEVKİMİZİ VE KARARLILIĞIMIZI TÖRPÜLEMEK YERİNE, TAM TERSİNE DAHA DA KESKİNLEŞTİRİYOR" "Türkiye'nin, bu ahlaksız terör saldırısından sonra da yaralarını kendisinin saracağını, yasını hakiki dostlarıyla birlikte kendi başına tutacağını, yasak savma kabilinden açıklamalar dışında yanında kimseyi bulamayacağını biliyoruz. Terörle mücadele eden Türkiye'nin ve Türk milletinin yanında yer almak yerine, terör örgütlerini ve teröristleri desteklemeyi tercih eden ülkelerin, bu olaydan sonra farklı davranmalarını beklemek için sebebimiz kalmamıştır. Allah'ın yardımıyla, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu saldırılar, bizim şevkimizi ve kararlılığımızı törpülemek yerine, tam tersine daha da keskinleştiriyor. Mücadelesini, “ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla veren bir milleti yolundan döndürecek bir silah daha icat edilmemiştir"
"MÜCADELEMİZİ DURMADAN, DURAKSAMADAN SÜRDÜRECEĞİZ" "Biz, meselelerimizin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Tıpkı bölücü terörle mücadelede, tıpkı 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimiz gibi, bu gece Beşiktaş'taki kayıplarımızı da yüreğimize gömecek, onların hatıralarını ilanihaye yaşatacak, ama aynı zamanda hedeflerimiz doğrultusunda kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Devlet ve millet olarak bu olayın ve müsebbibi canilerin peşini asla bırakmayacağız. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"
BAŞBAKAN YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI: Başbakan Yıldırım, terör saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında,  şunları aktardı: "Hayata, huzura, mutluluğa pusu kuran katiller devlet ve milletimizin  bütünlüğüne halel getiremeyecekler, Türkiye'yi demokrasi ve hukuk yolundan  çeviremeyeceklerdir. Aziz milletimize şimdiden büyük sabır ve metanet diliyorum.  Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yaralılarımıza şifa diliyorum.  Hayata kasteden katiller ve kendi bedenlerini de imha eden o aşağılık ruhları  ölüme gönderen odaklar da hak ettikleri cevabı alacaklardır. Hükümetimiz ve  bakanlarımız alçak saldırının aydınlanması için bütün dikkatiyle teyakkuz  halindedir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve daima insanlığın vicdanı  olan ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun."
ÜÇ BAKAN YARALILARI ZİYARET ETTİ: Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. 3 bakan hastanede tedavi olan yaralıları ziyaret etti. (DHA)
'İKİ PATLAMA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR': İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki patlama olduğu  arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın hemen üzerinde Süzer  Plaza ile yan yana olan, daha önce 'Beleştepe' denilen yerde, diğeri ise Maçka  Parkı'nda. Maçka Parkı'ndakinin canlı bomba olduğu değerlendiriliyor." dedi. Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya ile Ankara'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanında  İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Öncelikle milletimize geçmiş olsun, çok hain ve alçak bir  planla gerçekleştirilmiş bir olay, "İki patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından  değerlendirildi. Birisi tam stadın hemen üzerinde Süzer Plaza ile yan yana olan,  daha önce 'Beleştepe' denilen yerde, diğeri ise Maçka Parkı'nda. Maçka  Parkı'ndakinin canlı bomba olduğu değerlendiriliyor" dedi. Soylu, bunların teyide muhtaç bilgiler olduğunu vurgulayarak, şöyle  konuştu:  "Şu anda bütün arkadaşlarımız olayın aydınlatılması noktasında  çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaralılar Şişli Etfal başta olmak üzere yakın bir  çok hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanımızla ilk önce olay yerine gideceğiz. Milletimize ve özellikle polis  teşkilatımıza, emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehit  konusunda şimdi değil biraz sonra vali ve emniyet müdürümüzle bir değerlendirme  yaptıktan sonra kamuoyuna açıklama yapağız. Olay yerine gidiyoruz." 
5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekibine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin terörden sorumlu başsavcı vekili İsmail Uçar ile 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
ŞEHİT POLİS, HALAÇOĞLU'NUN YAKINI: İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Atıcı'nın, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun yakını olduğu ortaya çıktı. Halaçoğlu, "Emmi oğlumuz polis memuru Mehmet Atıcı şehit düşmüştür" dedi. Sosyal paylaşım sitesi hesabından acı haberi duyuran Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, şunları yazdı: "İstanbul'daki dünkü terör saldırısında Emmi oğlumuz polis memuru Mehmet Atıcı şehid düşmüştür. 22 yaşındaki şehidimizin cenazesi yarın pazartesi günü Adana'nın İmamoğlu ilçesinde saat 11.00'de toprağa verilecektir. Dualarınızı bekleriz. Allah bütün şehidlerimize rahmet eylesin." Diğer yandan şehit Atıcı'nın, soyadı ile ilgili olarak bilgi veren Halaçoğlu, "Ne yazık ki acı haberler alıyoruz ülke olarak. Benim de öz amca oğlum şehit oldu. Öz amca çocuklarıyız. Bizim soyadlarımız nüfus kütüğünde Atıcı ve Halaçoğlu olarak da geçiyor. Şehidimiz benim öz amcamın oğludur" dedi.

10 Aralık 2016 Cumartesi

SON DAKİKA! Yeni Anayasa Teklifi, "AKP parlamenterlerinin imzası ile" Meclise Sunuldu

YENİ ANAYASA TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU!..
AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifini, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 316 imzayla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu. Dün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen ancak gerekçe yazımı nedeniyle bugüne sarkan teklifin son hali MHP'ye sunuldu. Teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TEKLİF MECLİS'TE
Dün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen ancak gerekçe yazımı nedeniyle bugüne sarkan teklifin son hali MHP'ye sunuldu. MHP'nin onayının ardından teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile MHP'li Mehmet Parsak, Yeni Anayasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduktan sonra saat 18.00'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. Anayasa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi için AK Parti ve MHP arasındaki görüşmelerde anlaşmaya varılmıştı.
ERDOĞAN'DAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YORUMU: 
İNŞALLAH YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLSUN
Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teklif bugün parlamentoya sunulacak. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcı olsun." dedi. İstanbul Esenyurt Belediyesince yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Teklif bugün parlamentoya sunulacak.Temennim odur ki Parlamento'dan bu, şöyle başarılı bir referandum oylamasıyla, 330'u aşacak şekilde geçer ve ondan sonra da Parlamento bunu milletimize taşıyacak, milletimize gelir. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcı olsun." dedi. Termal tesisi duyunca iftihar ettiğini anlatan Erdoğan, eserlerin yapımı dolayısıyla belediye başkanı ve ekibini, yüklenici firmalardaki mimar, mühendis, işçileri tebrik etti.
"ŞAHADETE YÜRÜYEN KARDEŞLERİMİZİ UNUTMAK MÜMKÜN MÜ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'un, İstanbul'un en sıkıntılı ilçelerinden biriyken, yapılan yatırımlarla şehrin en seçkin bölgelerinden biri haline geldiğini belirterek, törene katılanlara şöyle seslendi: "İnşallah önümüzdeki dönem Esenyurt çok daha büyük, çok daha güzel projelerle gelişmeye devam edecektir. Esenyurt sadece gelişmekle, güzelleşmekle kalmıyor, aynı zamanda kahramanlığıyla ve cesaretiyle de tevarüs ediyor. Sizler, 15 Temmuz gecesi buradan havalimanına kadar olan 22 kilometrelik yolu yürüyerek o çağrıma farklı bir cevap verdiniz ve 29 gün meydanlarda demokrasi nöbeti tuttunuz. Şehadete yürüyen kardeşlerimizi, gazilerimizi unutmak mümkün mü? Unutmayacağız, unutturmayacağız. Çanakkale unutulur mu? Kurtuluş Savaşı unutulur mu? İstanbul'un fethi unutulur mu? Aynen bu da öyle. Bazıları diyor ki 'Unutturulmak isteniyor.' Hayır, ne unutacağız ne unutturacağız." İstanbul'un 15 Temmuz darbe girişimine verdiği 98 şehit, 948 gazi ve sokaklara dökülen yüz binlerce, milyonlarca insanıyla en güçlü direnişi gösteren şehirlerin başında geldiğini kaydeden Erdoğan, "Şehitler tepesini boş bırakmayan bu kutlu vazifeye talip olan tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
"HİÇBİR GÜCÜN KARŞISINDA EĞİLMEDİK"
Erdoğan, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine, "Biz Allah'tan başka hiçbir gücün karşısında eğilmedik, eğilmeyiz. Sadece rükuda eğildik." diyerek, Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirinden "Şehitler tepesi boş değil/Toprağını kahramanlar bekliyor/Ve bir bayrak dalgalanmak için/Rüzgar bekliyor" dizelerini alıntıladı. Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi bayrağını dalgalandıracak o rüzgarı bizzat kendisi estirdi. Böyle bir millete mensup olduğum için Rabbime hamd ediyorum. ya Rab sana hamdolsun, bizi böyle bir milletle haşrediyorsun. ya Rab, ebedi alemde de bizleri sevgili habibinin liva-ül-hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşreyle." diye konuştu.
"BENİ ENTERESE ETMEZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, pek çok kişinin 15 Temmuz'u tarihin akışı içinde hak ettiği konuma hala tam olarak oturtamadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gerçekten de bazı hadiselerin önemi zamanla ortaya çıkar. Çanakkale'de gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen askerimiz bunu tarihe geçmek için değil, inancını ve vatanını korumak gayesiyle yapıyordu. Kurtuluş Savaşı'nda 'artık ayağa kalkamaz' diye bakılan bir milleti ve ülkeyi yeniden ayağa şahlandıran, yeniden ayağı kaldıran yine bu inançla mücadele ediyordu. Aynı şekilde Cumhuriyet döneminde verilen mücadelelere baktığımızda bu hadiselerin her birinin milletimizin tarihinde çok önemli kırılma noktaları olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz da ülkemizin ve milletimizin tarihinde işte böyle bir dönüm noktası, böyle bir yol ayrımıdır. Türkiye'nin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşüm, 15 Temmuz'da hem gerçek yerine oturmuş hem de yeni bir istikamet kazanmıştır. İşte çıldırıyor Batı, niye? ' Türkiye niçin böyle güçleniyor?' Elhamdülillah şu an milli gelir itibarıyla Türkiye bu yarışın içerisinde 'Ben varım' diyor. Kişi başına milli geliriyle 'Ben varım' diyor. Onun için çılgına dönüyorlar. Türkiye 'nin büyümesini engellemek için silah dahil her türlü yola, kan dökmek dahil her türlü yönteme başvurulabileceğini 15 Temmuz'da hep birlikte yaşayarak gördük."
"BEN BURADA MİLLETİME BAKARIM"
"İdam" sloganları üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Ben bu konuda düşüncemi açıkladım. Milletin idam talebine, parlamento kararını verir. Parlâmento kararını verdikten sonra bana gelirse 'Ben de bunu onaylarım' dedim. Batı şöyle diyor, böyle diyor beni enterese etmez. Ben burada milletime bakarım, hakka bakarım. Bizi yıkmak için vurulan darbeler, hamdolsun birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirdi, hala da güçlendiriyor. 1990'ların, gönüllerin ve ideallerin paramparça olduğu Türkiyesinden bugünün yüreklerin toplu vurduğu 2023 hedefleri için sımsıkı bir araya geldiğimiz bir Türkiye... Ne diyor üstad? 'Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir/Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir.' Birileri bizim oluklarımızdan kir akıtmaya çalıştıkça, milletimiz inancıyla ve dirayetiyle her seferinde nur akan olukların önünü açmıştır. Elhamdülillah. İnşallah önümüzdeki dönemde bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak çok daha büyük başarılara sahip olacağız." Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 15 Temmuz'da milletin darbecilere karşı darbe indirdiğini ifade ederek, "Onlar bize darbe indirmeye kalktılar, ama milletin karşı darbesiyle tokadı yediler. Son 200 yılda çeşitli defalar tekrarlanan bir hesaplaşmanın bu, son perdesidir. Türkiye 'yi kim kurtarır, Türkiye nasıl kurtulur sorularına 200 yıldır aradığımız cevabı, 15 Temmuz'da kati olarak bulduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'yi ancak millet kurtarabilir. Türkiye 'yi ancak milletle birlikte hareket ederek kurtarabiliriz. Halbuki biz asırlardır çareyi, çözümü, ilacı hep dışarıdan ithal ürünlerle halletmeye çalıştık, o formüllerle çözmeye çalıştık. Çarenin millet olduğunu ancak 5 milyon kilometrekarelik bir devleti, 780 bin kilometrekareye düşürdükten sonra bulabildik. Bizi nasıl erittiler? Nasıl bizi yediler bitirdiler?" dedi.
"KARŞIMIZDAKİ FOTOĞRAF ÇOK AÇIK"
" Türkiye olarak son 3-4 yıldır öyle olaylar yaşıyor, öyle gelişmelere şahit oluyoruz ki inanın diğer ülkeler bizi hem büyük bir gıptayla hem de şaşkınlıkla izliyor. Ama evelallah son yarım asrını bizzat yaşamış, tarihini de gayet yakından bilen bizler için karşımızdaki fotoğraf çok açık. Ne zaman kendimizi toparlamaya, yeni hedefler belirleyip, o doğrultuda yürümeye kalkıştıysak aynı şey oldu. Kimi zaman dışarıdan kimi zaman içeriden yapılan saldırılar nedeniyle dikkatimizi, enerjimizi, imkanlarımızı sürekli savunmaya hasretmek zorunda kaldık. Bu defa da aynı oyun, tutmayacak, tutmayacak. Yürüyüşümüz kararlı olacak, tereddüt yok."
"TEMENNİM 330'U AŞACAK ŞEKİLDE GEÇER"
"Bugün yanılmıyorsam hükümet, yeni anayasayla ilgili hazırlıkları Parlâmento 'ya sunacaklardı. Temennim odur ki Parlâmento 'dan bu, şöyle başarılı bir referandum oylamasıyla, 330'u aşacak şekilde geçer ve ondan sonra da Parlâmento bunu milletimize taşıyacak, milletimize gelir. Bütün bunlara hazır mısınız? İnşallah Parlamentomuz da buna hazır olduğunu sizlere getirmek suretiyle ortaya koyar. Milletimiz için hayrolsun, ülkemiz için hayrolsun. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcı olsun."
MHP'YE İLETİLEN ANAYASA TEKLİFİNİN DETAYLARI! TÜM SEÇİMLER 2019'DA
Yeni Anayasa teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı. Teklife göre; Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler 2019 Kasım, yerel seçimler ise 2019 Mart'ta yapılacak. AK Parti ve MHP'nin uzlaştığı yeni Anayasa teklifi ile ilgili geri sayım başladı. Dün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen ancak gerekçe yazımı nedeniyle bugüne sarkan teklifin son hali MHP'ye sunuldu. MHP'nin onayından sonra teklif, TBMM Başkanlığı'na sunulacak. MHP'ye iletilen teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Teklife göre; Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler 2019 yılının kasım ayında yapılacak.Yerel seçim 2019 yılının mart ayında olacak. Cumhurbaşkanı parti üyesi olabilecek. HSYK'nın yapısı değişiyor. TÜM SEÇİMLER 2019'DA: Milletvekili sayısı 2019 sonrası için 600 olarak öngörülürken yedek vekillik de teklifte yer alıyor. Teklife göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler 2019 yılının kasım ayında yapılacak. Yerel seçim 2019 yılının Mart ayında olacak. Seçilme yaşı ise 18'e düşüyor. Yedek milletvekilliği sistemi getiriliyor. HSYK ÜYESİ KURAYLA SEÇİLEBİLİR:  HSYK'nın yapısı değişiyor. HSYK üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı yarısını TBMM seçecek. TBMM'deki HSYK seçimlerinde ilk iki turda beşte üç çoğunluk aranacak. Seçim son tura kalırsa kura devreye girecek. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'e düşürülüyor. JANDARMA MGK'DAN ÇIKIYOR: Askeri yargı kaldırılıyor. Jandarma Genel Komutanı MGK üyeliğinden çıkarılıyor.
İŞTE MADDE MADDE TEKLİFİN AYRINTILARI:
- Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak ve başbakanlık kalkacak.
- Partisiyle ilişiği kesilmeyecek cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi olacak.
- Cezai sorumluluğu olacak cumhurbaşkanının Yüce Divan'a sevki için de kademeli formül öngörülüyor.
- Cumhurbaşkanının parti üyeliği 2018'de, cezai sorumluluğu 2019'da başlayacak.
- HSYK'nın yapısı değişiyor.
- HSYK üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı yarısını Meclis seçecek.
- HSYK seçimlerinde ilk 2 turda 5'te 3 çoğunluk aranacak.
- HSYK seçimleri son tura kalırsa kura yöntemi devreye girecek.
- Askeri yargı kaldırılıyor.
- Yerel seçimler 2019 Mart'ta yapılacak.
- Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15'e düşüyor.
- Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 2019 Kasım'da yapılacak.
- Jandarma Genel Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu'ndan (MGK) çıkarılıyor.
- Milletvekili sayısı 600 olacak, seçilme yaşı 18'e inecek. Seçimlerin istikrarı, sağlıklı, sürekli ve düzenli dönem Meclis çalışmaları için 'hayati önemi haiz' YEDEK MİLLETVEKİLLİĞİ, olası Milli Delege Sistemi ve/veya Dar Bölge Seçim Sistemi tasarıda yok!.. BAŞBAKAN: PÜRÜZ YOK. Başbakan Binali Yıldırım, tüm maddelerde anlaşma sağlandığını, pürüz olmadığını söyledi. Yıldırım, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili ayrıntı vermedi. İKİ PARTİDEN ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK. İçeriği iki parti adına çalışmaları yürüten Mehmet Parsak ve Abdulhamit Gül'ün basın toplantısıyla açıklanacak.