30 Mayıs 2015 Cumartesi

Bilimsel Araştırmacı (CNRS-Paris) Üyesi, Dünya Çapında Türk Bilim Adamı HALÛK TARCAN Açıkladı:

29 Mayıs İstanbul'un "Fethi" Değil "İstirdadı"; Yani, Zaten Bizim Olanın Geri Alınmış Olması’dır!..
Cumhuriyetin kuruluşundan, Mustafa Kemâl ATATÜRK'ün 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılışına kadar, Türkiye Cumhuriyetinde her şey doğru, aslının aynı, orijinal ve objektif idi. Örneğin: Tarih konusunda asla yalan söylenmez; Büyük Türk Milleti ve Medeniyeti'nin yüksekliği konusunda bütün dünyaca malum hakikatler gizlenmezdi. Fakat, 11 Kasım 1938'da yapılan "karşı devrim" sonrası, özellikle de Celâl BAYAR'ın Başvekillik görevinden alınmasından sonra, başta tarih olmak üzere, eğitim ve bilimde kendi medeniyetimiz ve öz değerlerimiz unutturularak veya ört bas edilerek, kompleks bir batı taklitçiliği ülkemizde hakim kılınmaya çalışıldı. İşte İstanbul'un, gerçekte kurucusunun Türkler, yani biz olduğumuz hakikati de, bu meyanda unutturulmak ve milli hafızadan silinmek istenen tarihi gerçekler arasındadır. Oysa, Fatih Sultan Mehmet Han, bu hakikatin farkında idi. Elbette, büyük kurucu ve kurtarıcı Mustafa Kemal ATATÜRK'de; Buyrun, işte tarihi gerçekler:    
• İstanbul’un tarihi, 100.000 yıl önce Yarımburgaz mağarasında başlar. Burada mastodont (ilk filler) kemikleri bulunmuştur (Prof. Ş. A. Kansu, Prof. Kökten - 1964/9182 Sec. Prehis. İst. Üni.- Ercüment Özbay) 
• Prof. A. Batur bu tarihi 300.000’e indirir; bulgular arasında üzerinde “Tanrıyla Özdeşleşme” anlamına gelen OZ ve OQ damgaları işlenmiş iki toprak kap bulunur. 
İkinci yerleşim bölgesi:
• Bugün metrobüs durağının bulunduğu FİKİRTEPE HÖYÜĞÜ’dür; üzerinde, “günahsız olma”, “yeryüzü kişisi” demek olan OQ damgaları bulunur. OQ damgalarının diziliş şekli dört cihanda Tanrı’ya ermiş yani, GÜNAHSIZ olma anlamını veren şekil oluşmuştur.
• İstanbul Arkeoloji Müzesinde 3442 ve 7750 numaralar ile kayıtlı bu iki kabın tarihi, Müze Müdürü Prof. Alpay Pasinli tarafından, M.Ö. 6.000 olarak tespit edilmiştir. (İstanbul Arkeoloji Museum A.Turizm y.1995 İst.) Ön-Atalarımız bu tarihlerde İstanbul yöresine yerleşmiş bulunmaktadırlar.
Üçüncü yerleşim bölgesi:
• Silâhtarağa. Bakır Çağı’ndan sonra çıkar. Kalemi Kâzım Mirşan’a bırakalım:
• M.Ö.1980 yıllarına Anadolu ve Rumeli arasında Orta Asya’dan at üstünde gelen kişiler AT ÖZE, AQ URUQ SÖK(erek)İstanbul Boğazı’nı geçerek Erenköy’de ak mermer sütunlu ve süslü mermer kornişli bir saray yapmışlar ve binanın giriş kapısının üstüne güzel bir Ön-Türkçe ile UW-ON: AT-ATA, UÇ ËTİLİS ËSİS cümlesini yazmışlardır.
Anlamı: 
• Uw = Kutsal… ON = Hun… 
At-Ata = Ata ad’lı… Uç = Lider…Ëtilis = Ediliş… Ësis = Anısına Cümle hâlinde: Kutsal Hunlar: ATA’nın Lider Ediliş Anısına Orta Asya’dan gelip yerleştikleri Erenköy’den genişleyerek İstanbul’da ilk Ön-Türk devletini kurmuşlardır: OY-URUM ATIN…Ve Başkent’in adı: OY-OĞ, İstanbul’un ilk adı (Orta Asya’dan itibaren bu tarih, Moğolistan’da bulunmuş olan Şİne-Usu ve Taryat Bitig taşlarında okunur, Yazıları taşa vuran Öñre- Biñabaşı - Anadolu Proto Türkleri K. Mirşan…
İstanbul sonradan
• ASTAN-BOLIQ adını almış bu, Selânikli gramerci Nikeferos tarafından EİS-Tin POLİN şekline sokularak Grek olduğu tüm dünya ve tarihçilerine yutturulmuştur.
AS   TAN   BO  LIQ
EİS   TİN    PO  LİN
Ön-Türkleri bilmeyen ya da bilmek istemeyen tarihçiler Oy-Urum Atın’ı atlayarak Dördüncü yerleşim bölgesi diye Sarayburnu’nu vermişlerdir:
• Delf tapınağındaki kâhinlerin önerisiyle yola çıkıp Sarayburnu’na yerleşen ve İstanbul’un tarihini M.Ö. 900’lerde başlatan VYAZ’ın yerleştiği LİGOS adlı balıkçı köyü.
Tarihçilerin kabul ettikleri bu 9’uncu yüzyıldan sonra tarih birden M.S. 330’a sıçrar.
• Putperestliğini korumuş olan Roma İmparatoru Konstantin İstanbul’u Başkent yaparak DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU’nu kurar. Bu İmparatorlukla, kudretini kaybetmiş, gevşemiş ve yozlaşmış olan Ön-Türk siyasal kuruluşunun yerini bir Hıristiyan devleti olan Doğu Roma’ya bırakması üzerine İstanbul’a yerleşmiş olan Hıristiyanlık.
• Esas olan halk Ön-Türk halkı ve esas dil Ön-Türkçe olduğu için hıristiyan âyinleri Ön-Türkçe olarak yapılmıştır. Bu âdet yaklaşık M.S. 800’lere kadar sürmüştür. İstanbul’daki Aya İrini ve Aya Sofya ve Trabzon’daki Aya Sofya kiliselerinde Ön-Grekçe denildiği halde bir türlü okunamayan yazılar Kâzım Mirşan tarafından Ön-Türkçe okunmuşlardır (Anadolu’nun Esas Sahipleri Ön-Türkler, H.Tarcan 2013 İst.) Yukarıda gördüğümüz balıkçı köyünün adı LİGOS, burada akan suyun bu köye verdiği addır; fakat Ligos ad değil, Ön-Türkçe bir cümledir.
• ËL-İG OS…El= Halk…İG= Su…Os= Yüce …Halkın yüce (şifâlı) suyu Bizans adına gelelim: Dünyayı Grek yapmak becerisini gösteren Yunanlılar Doğu Roma İmparatorluğunun adını Doğu Roma Grek İmparatorluğu şeklinde tarihçileri alıştırmışlardır.
Ön-Türkçe olan BİZAS’ı Doğu Roma’nın bir öteki adı sanıp bundan Bizans, Byzantium şekilleri icat edilmiştir. (Bütün yönleri, tarihi senet ve belgeleri ile gerçek olan bu bilgi; Acaba niçin Türk Tarih kitaplarında yazmaz ve neden? niçin? 17 Bin yıldır Türk Milleti Anadolu'nun asli unsuru ve mutlak sahibi olduğu halde; Israrla 1071 masalı uydurulur? Türkiye Cumhuriyeti'nde adının başında MİLLİ sözcüğü bulunan 2 bakanlıktan biri olan Milli Eğitim Bakanlığı, neden ve niçin milli meseleleri ve milli hakikatleri müfredatına almaz? Bunun ağılıklı, takipli ve en ciddi biçimde sorgulanması gerekmez mi?..) 
Burada (A) şeklinin Ön-Türkçe AT, ruhun Tanrıya atılması demek olduğunu bilmemektedirler. Bu damganın varlığı BİZAS diye okunan kelimenin aslında ÖN-Türkçe bir cümle olması gerektiğini de düşünememektedirler. Hafrleri sırayla damga olArak okursak: ÖK  UY  OZ  AT  OZ  ortaya Ön-Türkçe bir cümle çıkacaktır. Okumak için 39 Orta Asya Türkçelrşnden  4 / 5 ini bilmek gerekir !. Bu nedenle Avusturyalı Dilci Paul Kretschermer, Bizans kelimesinin kökenini 
• BİEZAS; BUEZAS; BEUSANTİS kelimeleri arasında aramış ve bir türlü bir köken bulamamıştır. (Prof.A.Erzen, İstanbul’un Kuruluşu) Bu cümlenin Kâzım Mirşan tarafından okunmasını bekliyoruz. Ortaya çıkacak cümle Ön-Türklerin buradaki varlığı hakkında büyük ipuçları verecektir. İstanbul’u Bizans sanıp onu Konstantinopolis diye ısrarla söylerken Türklere diş gıcırtmaları artık sona erecektir.
BİR KERE DAHA: • 1453 İstanbul’un esas Sahibi Türkler’e dönüş tarihidir; şenliklerimizi buna göre değerlendirelim. (*) “İstirdat”, Arapça geri alma demektir.
Halûk Tarcan Bilimsel Araştırmacı (CNRS-Paris) 29 Mayıs 2013 / 29 mayıs  2015

19 Mayıs 2015 Salı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun!...

19 MAYIS; ATATÜRK'ÜN ANMA
GENÇLİK, SPOR, ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİK
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
“Ceb­ren ve hi­le ile aziz va­ta­nın bü­tün ka­le­le­ri zapt edil­miş, bü­tün ter­sa­ne­le­ri­ne gi­ril­miş, bü­tün or­du­la­rı da­ğı­tıl­mış ve mem­le­ke­tin her kö­şe­si bil­fi­il iş­gal edil­miş ola­bi­lir. (Bu­ra­ya lütfen dikkat edi­niz:) Bü­tün bu şart­lar­dan da­ha elim ve da­ha va­him ol­mak üze­re mem­le­ke­tin dâhilinde ik­ti­da­ra sa­hip olan­lar gaf­let, da­la­let ve hat­ta hı­ya­net için­de bu­lu­na­bi­lir­ler. Hat­tâ bu ik­ti­dar sa­hip­le­ri şah­si men­fa­at­le­ri­ni, müs­tev­li­le­rin si­ya­si emel­le­riy­le tev­hit ede­bi­lir­ler. Mil­let fak­ru za­ru­ret için­de harap ve bi­tap düş­müş ola­bi­lir.
Ey Türk is­tik­ba­li­nin ev­la­dı, iş­te bu ah­val ve şart­lar için­de da­hi va­zi­fen Türk is­tik­lal ve Cumhuri­ye­ti­ni kur­tar­mak­tır."

"Muh­taç ol­du­ğun kud­ret, da­mar­la­rın­da­ki asil kan­da mev­cut­tur.”

16 Mayıs 2015 Cumartesi

Beyaz İhtilâl ve Milli Demokrasi Bayramı'nın 65. Yılı Demokratlar Tarafından Kutlandı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ "MİLLİ DEMOKRASİ BAYRAMI"NIN 65. YILI ÖNEMLİ ETKİNLİK VE COŞKULU TÖRENLERLE ANILDI VE KUTLANDI!...
Eskimeyen (Nevşehir) Milletvekili ve
Bir Dönemlerin Efsanesi; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Esat KIRATLIOĞLU
07 Ocak 1946'da, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Baş Vekili Mahmut Celâl BAYAR, Ali Adnan MENDERES ve arkadaşları tarafından kurulan, tarihi ve kadim (gerçek) Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950'de gerçekleştirdiği.; Cumhuriyet tarihinin en büyük halk hareketi'nin 65 yılı, başta Ankara olmak üzere, bütün Türkiye'de (Özellikle iktidar partisi ve muhalefetin katılmadığı) önemli etkinlikler ve yoğun coşkuyla kutlandı.
Tarihe BEYAZ İHTİLÂL ve TÜRK "MİLLİ DEMOKRASİ BAYRAMI" olarak geçen;
Ayrıca "Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâbı'nın Büyük Zaferi" biçiminde nitelenen 14 Mayıs'ın 65. yıldönümü Ankara'da:, Demokratlar Kulübü Başkanlığı, DESAM (Demokrat Eğitimciler Sendikası), Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi, Kemalist Atılım Birliği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Toplumsal Düşünce Derneği,  Ulusal Haber Gazetesi Adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Müdürü Zekeriya Tümer ile diğer kurum ve kuruluşları temsilen etkinliğe katılan çok nitelikli bir topluluk tarafından izlendi, coşkuyla idrak edildi ve kutlandı.
"14 Mayıs 1950 ATATÜRK İlkeleri ve Türk İnkılâbının Demokrasi Zaferidir" konulu konferans, aynı gün (14 Mayıs 2015-Perşembe) saat: 18.30'da Kıbrıs Türk Kültür Derneği (Tuna Caddesi, Halk Sokak, No: 17, Sıhhiye Çok Katlı Otopark Arkası, Yenişehir-ANKARA adresindeki) Salonunda başladı. 
Açılış konuşması Kemalist Atılım Birliği Genel Başkanı Mete İzzet ÖZCANOĞLU tarafından yapıldıktan sonra sırasıyla: 
* Bir zamanların efsane Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Demokratlar Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve (eskimeyen) Nevşehir Milletvekili Esat KIRATLIOĞLU;
* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve "ANKARA KALESİ" Kitap Serisinin Yazarı Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN;
* Demokrat Partinin En Aktif ve En Başarılı Genel Başkan Yardımcılarından; Saygın İş Adamı, Araştırmacı, Gazeteci-Yazar, Demokrat Türkiye Dergisinin Sahibi Mehmet Arif DEMİRER;
* Kıbrıs Fatyihleri ve İsimleri Şanlı Tarihe "KIBRIS MÜCAHİDLERİ" Olarak Yazılan Dr. Fazıl KÜK ve Dr. Rauf DENKTAŞ'ın En Yakın Dava ve Mücadele Arkadaşı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İlk Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Zeki BULUNÇ, 
* Bir Zamanların Adalet ve Hukuk Efsanesi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başsavcısı (ve halen) DGM Onursal Başsavcısı Nusret DEMİRAL ve...
* Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı; Tarihi, Kadim ve Güncel Demokrat Parti Camiasının Sevilen ve Saygın Bilim İnsanı; Makine Yüksek Mühendisi, Araştırmacı-Gazetecİ, Yazar Ahmet (Yalvaç) YALAVAÇ;
Günün anlam, önem ve değerini açıklayan konuşmaları ile konferansı onurlandırdılar.
Toplantı Mete İzzet ÖZCANOĞLU'nun kapanış konuşması ile son buldu. 
(Haber ve fotoğraflar: Ulusal Haber & Ulusal Ajans adına Zekeriya TÜMER, 15 Mayıs 2015-Ankara)

6 Mayıs 2015 Çarşamba

Kapitalist ve emperyalist uşağı Hariciler tarafından: 'UNUTTURULMAYA ÇALIŞILAN BİR MESELE' Yemen cehenneminde olup bitene dair mukayeseli kılavuz ve merak edenler için ayrıntılı malûmat

UNUTTURULMAYA ÇALIŞILAN ÇOK VAHİM BİR TEHDİT VE SIKINTILI MESELE!..
“Yemen Cehenneminde olup bitene dair ayrıntılı malûmat”
RESİM: 1, Hadramut Vadisi’ndeki antik Şibam kenti,
UNESCO Dünya Kültür Mirası içinde yer alıyor.
MUTLU ARABİSTAN?..
Antik Romalılar, çöllerle kaplı Arabistan yarım adasının aksine bereketli topraklarından dolayı ‘Mutlu Arabistan’ derlermiş. Saba Kraliçesi Belkıs döneminde (M.Ö. 700 civarı) coğrafyasının en zengin ve müreffeh ülkesiymiş. Bugün ise Ortadoğu’nun en yoksul ülkesi. Yemen, açlık, susuzluk, yoksulluğun üstüne radikal terör grupları ile mezhep geriliminin yol açtığı bir istikrarsızlık ve şiddet sarmalında. Husiler adlı isyancı Grubun başkent San’a‘yı ele geçirmesiyle bir kez daha bölünmenin eşiğine gelen ülkedeki kaos, Suuudi Arabistan’ın liderliğindeki koalisyon güçlerinin 26 Mart’ta başlayan hava saldırıları ve operasyonları ile yeni bir aşamaya geçti. Peki Yemen’de ne oluyor? İşte yeni başlayanlar için özet bir Yemen klavuzu:
Bugünkü Yemen nasıl bir tarihsel arka plana sahip?
Osmanlıların 16’ncı yüzyılda kurduğu hakimiyet, Zeydi imamların isyanıyla yaklaşık 1 asır sonra sona erdi. Coğrafya, yaklaşık iki asır, birbirinden bağımsız yerel otoritelerin kontrolünde kaldı. 19’ncu yüzyılda İngilizler güneydeki Aden’e çıkınca Osmanlılar da kuzeydeki Zeydi bölgelerine girerek Yemen Vilayetini yeniden kurdu. 1905 yılında Osmanlar ve İngilizler, ülkeyi Osmanlı hakimiyetindeki kuzey Yemen ve İngiliz hakimiyetindeki güney Yemen olarak ayıran sınırda anlaştılar. Osmanlı devleti yıkılınca kuzey Yemen’de Zeydi imamların kontrolünde bağımsız bir krallık ilan edildi. 1962 yılında Arap milliyetçiler, Mısır lideri Nasır’ın desteği ile krallığı yıktı ve cumhuriyet ilan etti. Ancak bunun üzerine Suudiler, İngilizler ve Ürdün’ün desteğindeki krallık yanlıları ile Mısır’ın desteklediği cumhuriyetçiler arasında yıllar süren bir iç savaş başladı. 1968 yılında cumhuriyetçiler kazandı Yemen Arap Cumhuriyeti’ni ilan etti. Çok geçmeden Sosyalist Yemen güçleri sahneye çıktı ve 1970 yılında Güney Yemen’i ele geçirerek Yemen Halkının Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan etti. Soğuk Savaşın geri kalanı boyunca Sovyet bloğunun desteklediği Güney Yemen ve Batı bloğunun desteklediği Kuzey Yemen, 1990 yılında birleşti ve 1978’den beri Kuzey Yemen’i yöneten Ali Abdullah Salih birleşik Yemen’in devlet başkanı oldu. Salih, 2010’da başlayan Arap Baharı’na kadar liderliğini sürdürdü. Arap Baharı Yemen’e de yansıyınca Salih, ABD ve Suudi Arabistan’ın da desteklediği geçiş süreci anlaşmasıyla cumhurbaşkanlığını 2012’de seçilen Abdurrabuh Mansur Hadi’ye devretti. Ancak demokratik süreç, geçişteki kadar başarılı gelişmedi.
Bugünkü kaosun ana aktörleri kimler?
RESİM: 2, Yemen'in dini haritası
Husiler: 
Şiiliğin Zeydi mezhebine mensup bir şii militan grubu. Grup adını kurucuları Hüseyin Bedreddin El Husi’den alıyor. El Huti, 2004 Zeydi isyanının da lideriydi ve aynı yılın Eylül ayında Yemen ordusu tarafından öldürüldü. Kendileri gibi Zeydi olan Salih’e karşı 10 yıl içinde birkaç isyan girişiminde bulundular. Grubu bugün El Husi’nin kardeşi Abdulmelik El Husiyönetiyor. 21 Eylül 2014 günü ülkenin başkenti San’a’ya giren Hutiler, BM gözetiminde hükümet ile bir birlik hükümeti kurdular. Ama daha fazla etki isteyen Husilerin 4 ay sonra devlet başkanlığı sarayı ve önemli kurumları kuşatması sonrasında, 22 Ocak 2015’te devlet başkanı Mansur Hadi ve bakanları, Husilerin talebini kabul etmeyip topluca istifa ettiler. Hutiler 6 Şubat 2015 günü yayınladıkları anayasal deklarasyonla Hutilerden oluşan bir yönetim konseyi kurdu. Ancak Husi yönetimi, uluslararası toplum tarafından tanınmadığı gibi ülke içinden de büyük muhalefetle yüzyüze kaldı. Bununla beraber San’a’dan sonra ülkenin üçüncü büyük şehri Taiz’i de ele geçirdiler ve Yemen’in ticaret merkezi olan Aden üzerinde baskı oluşturmaya başladılar. Halen ülkenin 21 vilayetinden 9’unu ellerinde bulunduruyorlar ama bütün ülkeyi ele geçirebilmelerine pek şans verilmiyor.
Ali Abdullah Salih: 
Ülkeyi yaklaşık 30 yıl boyunca yöneten Salih, istifasından sonra da ülke politikasındaki ağırlığını bırakmadı. Ordu ve polis güçleri içinde de önemli oranda desteğini korudu. Kendisi de Zeydi olan Salih’in, son 15 yıl içinde kendisine karşı da defalarca isyan eden Husi’lerin son isyanının yükselişinde etkisine ve işbirliğine ilişkin çok sayıda işaret var. Şubat 2015’te tamamlanan BM raporu da Salih’in Husilere, başkenti ele geçirmeleri sırasında doğrudan destek sağladığını kayıt altına aldı. Salih’in partisi Genel Halk Kongresi, Husilerin, Hadi ile Eylül 2014’te kurdukları ‘birlik hükümeti’ni boykotuna destek verdi. Parti, Hutilerin 6 Şubat’ta ilan ettiği anayasal deklarasyona başta itiraz etti ama 10 gün sonra itirazını geri çektiğini açıkladı. Birçok analist, her ikisi de Zeydi olmasına rağmen, Salih ve Husiler arasındaki ittifakın da, ilk iktidar çekişmesinde bozulacak bir ittifak olduğuna dikkat çekiyor.
Mansur Hadi: 
Yemen’in 2012’de devlet başkanı seçilen Mansur Hadi, halen uluslararası toplum ve BM tarafınan devlet başkanı olarak görülüyor. Ordu ve polis güçlerinin bir kısmı ile Suudi Arabistan, ABD ve Katar’ın fiili desteğine sahip. Ocak ayında istifasını Parlamento reddetti. Husilerin başkent San’a’da tuttuğu ev hapsinden Şubat ayında kaçarak, bir zamanlar Güney Yemen’in başkenti olan Aden’e çekildi. Ancak Husilerin son günlerde Aden’i de baskı altına almasından sonra buradan da ayrılarak açıklanmayan ‘güvenli’ bir yere gitti.
Arap Yarımadası El Kaide (AQAP): 
El Kaide’nin Yemen kolu olan örgüt, ülkedeki en büyük terör grubu. Charlie Hebdo baskınıyla bütün dünyanın dikkatini çekti. Devlet Başkanı Hadi de, muhalifi Ali Abdullah Salih de, ABD de, Husiler de bu terör örgütüne karşı savaşıyor. Ancak ülkenin devlet otoritesi bulunmayan büyük bölümünde hızla büyüyüp mevziler elde ederek, hem iç savaşın önemli bir aktörü oluyor hem de küresel çapta bir terör tehdidi oluşturuyor. Dünyanın Yemen’deki krizden dolayı alarma geçmesinde en önemli sebeplerden biri de bu.
IŞİD: 
IŞİD’in kendine San’a Vilayeti adını veren Yemen kolu da ülkedeki bir diğer radikal sünni terör grubu olarak ortaya çıktı. 20 Mart Cuma günü San’a daki Zeydi camilerine saldırıp 152 Şii Müslümanı öldürmesinden önce pek bilinmiyordu. Bu saldırı ülkede bir mezhep çatışması riskini de yükseltti.
İran: 
İran, ABD’nin 2003’te Irak işgalinden beri Ortadoğu’da artan bir etkiye sahip. Şii Husilere de önemli destek sağladığına dair belirtiler var. Husilerin başkenti ele geçirip parlamentoyu feshetmelerinden sonra Al Arabiya’ya konuşan bir muhalif politikacı, olan biteni ‘’İran Devrimi’nin tekrarı’’ ve ‘’İran projesinin yayılması’’ şeklinde nitelendirmişti. Reuters haber ajansı da 2014 Aralık ayındaki bir haberinde, adını vermediği üst düzey bir İranlı yetkilinin, İran Kudüs Gücü’ne bağlı birkaç yüz kişiden oluşan personelin Yemen’de Husi militanlarını eğittikleri şeklindeki sözlerine yer vermişti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, Şubat 2015’teki bir açıklamasında İran’ın, Husilerin Yemen hükümetini devirme girişiminde rol oynadığını belirtti.
Suudi Arabistan: 
2012’de kurulan Hadi hükümetinin en büyük bölgesel destekleyicisi Suudi Arabistan. Suudi Arabistan, desteğinin askeri boyutunu açığa vurarak 26 Mart sabahı Husi mevzilerine büyük bir hava operasyonu başlattı. Suudi Arabistan, operasyonun amacını ‘Yemen’in meşru hükümetini savunma’ olarak ilan etti. Suudi Arabistan’ın en büyük endişesi ise Yemen’deki kaosun kendi ülkesine de sıçraması. Suudi Arabistan’a ait Al Arabiya televizyonuna göre operasyona Suudi Arabistan’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün, Fas ve Sudan uçakları da katıldı. Mısır, Ürdün, Sudan ve Pakistan ise her hangi bir kara operasyonuna asker vermeye hazır olduklarını bildirdi. ABD ise lojistik ve istihbarat desteği sağladığını açıkladı. Arap yarımadasında operasyone destek vermeyen tek ülke Umman.
Yemen’deki kriz bir Şii – Sünni savaşı mı? 
Tam anlamıyla değil. Her ne kadar isyancı Husiler nüfusun yüzde 42’sini oluşturan Şii Zeydilerden ve Husilerin devirmeye çalıştığı devlet başkanı Hadi nüfusun yüzde 56’sını oluşturan Sünnilerden olsa da aralarındaki mücadele bir mezhep savaşından çok bir aşiret ve iktidar mücadelesinin sonucu. Yemen’de genel olarak bir Şii-Sünni çatışması geleneği yok. Zeydiler, bütün Şii dünyası içinde ibadet pratiği Sünnilere en çok benzeyen toplum. Bugünkü kaosun her iki cephesinde de hem Zeydi hem Sünni isimler var. Ancak IŞİD, kaosu bir iktidar savaşı olmaktan çıkarıp bir mezhep savaşına dönüştürme çabasında. Örgüt Şii sivilleri hedef alan kanlı saldırılarının devam edeceğini ilan etti. Gözlemcilere göre bu saldırılar devam ederse, Yemen, Irak ve Suriye’dekine benzer bir mezhep çatışmasına sürüklenebilir.
Resmi anlaşmazlık konuları ne?
Husiler politik amaçlarını resmen deklare etmediği için gözlemciler çeşitli fikirler yürütüyor. Husi hareketinin destekçileri, 2011 geçiş anlaşmasındaki yanlışlıkları düzeltmeyi amaçladıklarını iddia ediyor. Onlara göre, bu yanlışların başında eski rejimin elitlerinin güç ve yolsuzlukları korunmaya devam edilmesi geliyor. El Kaide ile savaşmak ve güçsüz devlet yönetiminin oluşturduğu güvenlik boşluğunu doldurmak istediklerini belirtiyorlar. Hükümetin bilinçli şekilde boşluk yaratarak, El Kaide’nin güçlenmesine zemin hazırladığını savunuyorlar. El Kaide ise, Husilerin dinen ‘sapkın’ olduklarını iddia ediyor ve Husi hedeflerine saldırıyor.
Husilerin muhalifleri ise hareketin, İran’ın maşası olduğunu, ülkeyi Zeydi mollaların elinde bir teokrasiye dönüştürmek istediklerini iddia ediyor. Ulusal Diyalog Konferansı’nda ise Hutiler, sivil devlet, demokrasi, dini özgürlükler ve federalizmi desteklediklerini deklare etmişlerdi. Görünen o ki, taraflar arasında büyük bir güvensizlik var.
Yemen krizi enerji piyasalarını neden dalgalandırdı?
Yemen, Arap yarımadasında petrol zenginliği olmayan tek ülke. Küresel petrol üretiminin yüzde 0.2’sini sağlıyor. Peki öyleyse neden Yemen’deki kriz enerji piyasalarını dalgalandırdı? Ülkenin coğrafi konumundan dolayı. Küresel enerji ticaretinin tam merkezinde yer alıyor. Dünyanın bir numaralı petrol üreticisi ile sınıra sahip. Ama daha önemlisi Körfez’den gelip Batı’ya giden petrol tankerlerinin kontrol noktasına sahip. Yemen’in kontrolündeki Bab’ül Mendep Boğazı, dünyanın dördüncü büyük ticari kontrol noktası. 2013 yılında günde ortalama 3,8 milyon varil petrol bu boğazdaki kontrol noktasından geçerek Batı’ya gidiyordu. Bundan dolayı küresel petrol fiyatı, Suudi Arabistan’ın bombalamasından sonra yüzde 5 artış gösterdi. Üstelik kriz, iki büyük petrol üreticisi ülkeyi Suudi Arabistan ve İran’ı da ‘örtülü bir savaş’ta karşı karşıya getirdi. Suudi Arabistan, OPEC’in Kasım ayındaki günlük 30 milyon varil petrol üretimi hedefini aşağı çekme teklifini reddeden kararına öncülük etmişti. Petrol üretimindeki yüksek oran, petrol fiyatlarını son 6 yılın en aşağı seviyesine çekmiş durumda. Bu durumun en fazla olumsuz etkilediği ülkelerden biri de İran. 

1 Mayıs 2015 Cuma

Türkiye'ye para yağacak, ülkemiz KARA PARA cenneti olacak!..

Türkiye'ye para yağacak
(May 01, 2015 08:43 - AM, "USA" & 01 Mayıs 2015, Ulusal Haber, UA-Türkiye)
Gümrük Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli yeni genelgesi, Türkiye’ye gümrük giriş noktalarından hiç bir beyanda bulunmadan serbest biçimde nakit para getirilmesinin önünü açtı. ‘Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu değildir, yolcu beyana zorlanamaz” denilen yeni genelge ‘terörün finansmanı’, ‘kara para aklama’ ve ‘Türk Parasını Koruma Kanuna Muhalefet’ şüphesinde savcılığı devreden çıkarıyor. Para yakalanırsa, sözlü beyan ikna edici olmazsa devreye sadece MASAK girecek.
HER seçim öncesi yurda kaynağı belirsiz (kayıtdışı), yüksek meblağlı sıcak para (nakit) girişi olduğu tartışmaları sürerken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün 15 Nisan tarihli yeni genelgesi dikkat çekti. 2013 tarihli bir önceki genelgede yer alan, yolcu yanında yurda giren nakdin “risk analizi/örnekleme” yöntemiyle kontrol şartı, terörün finansmanı, kara para aklama ve Türk Parasını Koruma Kanunu’na muhalefet suçları yönünden savcılığa suç duyurusu bölümleri çıkartıldı. Son genelgede, “Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya ‘diğer kaynaklardan’ temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu değildir, yolcu beyana zorlanamaz” deniliyor. Genelge, Avrupa Birliği ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 10 bin Euro veya fazlası nakit taşıyan yolcuların AB üyesi ülkelere giriş-çıkışta beyan şartı genelgesine de zıt.
BIRAKINIZ GEÇSİNLER

15 Nisan tarihli yeni genelgenin “Yurt İçine Nakit Girişi” başlıklı bölümü şöyle: “Yurda girişte aksine bilgi ve belge olmaması durumunda, kişilerin taşıdıkları nakdin kaynağına dair gümrük idaresine yaptıkları beyan esastır. Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya ‘diğer kaynaklardan’ temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu değildir ve yolcular beyana zorlanamaz. Talep etmeleri halinde, yolcuların getirdikleri bu nakdi ‘Nakit Beyan Formu’ ile gümrük idaresine beyan etmeleri mümkündür. Yolcu tarafından yapılan beyanın doğru olup olmadığı gümrük idaresince gerçekleştirilecek kontrol suretiyle tespit edilecektir. Açıklamanın doğru yapılmadığının tespiti halinde, tutanak en az iki memur tarafından imzalanarak MASAK’a bildirilir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna istinaden istenilen açıklamanın eksik yapıldığının veya hiç yapılmadığının anlaşılması halinde 2.500 TL’yi aşan farklar için aynı kanunun 16. maddesi gereğince gümrük idaresi tarafından, açıklanmayan miktarın yüzde 10’u tutarında idari para cezası kesilir ve söz konusu nakit muhafaza altına alınır.”
AB GENELGESİNE ZIT

Son genelge, Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü nün 19.03.2008 tarihli “Nakit Kontrolleri” konulu genelgesine de aykırı. 
Bu genelgede şöyle deniliyor: 
“15 Haziran 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yanında nakit olarak 10.000 Euro veya daha fazlasını taşıyan bütün yolcuların AB’ye üye ülkelere giriş veya çıkışlarında bu meblağı gümrükte beyan etmeleri gerekmektedir. Söz konusu girişim para aklama, terörizm ve suçlama ilgili sıkı düzenlemelerde bulunarak, AB düzeyinde gerçekleştirilen suçla mücadele ve güvenlik arttırıcı çalışmaları destekleme amacını taşımaktadır.”
El konulan paralar iade edilebilir
BİR gümrük kontrolörü genelgeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “2004’ten önce yurda her türlü nakit girişinde beyan zorunluydu. Sonraki yıllarda genelgelerle bu kontroller yumuşatıldı. Son genelgeyle nakit girişinin miktar ve kaynak kontrolü tümüyle kalkmış görünüyor. Bu genelge, geçmiş yıllarda beyan zorunluluğu sırasında kovuşturma gereği el konulan nakitlerin iadesi yolunu açabilir. Kara para aklamanın önlenmesi mevzuatı bu genelgeyle delinebilir. Hatta bu genelgeyle dövizin yanına altını da koyabilirsiniz”
NELER ÇIKARTILDI NELER EKLENDİ?
2013 GENELGESİ

* Buna göre; 
Kuryeler, seyahat edilen taşıtlar veya yolcu beraberi transfer edilen nakdin takibi, kontrolü, yasadışı yollarla transferinin önlenmesi ve gerektiğinde kayıt altına alınması işlemleri Gümrük idaresinin sorumluluğundadır. 
* Yolcuların üzerlerinde, bagajlarında veya taşıtlarında 32 sayılı Kararın 17 nci maddesi kapsamında yurt dışından alınan bir krediyi veya 14 üncü maddesi kapsamında kişisel sermaye niteliğindeki kıymetleri gümrük giriş noktalarından, bankacılık sistemi dışında, yurda getirmeleri mümkün değildir. Kaynağı itibariyle getirilmesi serbest olmayan nakdin yolcular tarafından beyanı da mümkün değildir.
* Getirilen nakdin kaynağının, kredi veya kişisel sermaye olmadığının beyan edilmesi durumunda, yurt içine getirilmesine izin verilir. Nakdin kaynağının, yurt dışından alman bir kredi veya kişisel sermaye hareketi olduğunun beyan edilmesi halinde, söz konusu nakde el konulur. El konulan nakde ilişkin olarak bu Genelgenin “Yurt Dışına Nakit Çıkışı” bölümünün l/f bendinde açıklandığı şekilde işlem yapılır.
* Gümrük idaresi, yurda girişte farkındalığın arttırılması ve caydırıcılığın sağlanmasını temin edecek sayıda kişiden, bulundurdukları nakdin kaynağını kontrol amacıyla beyanda bulunmalarını isteyebilir. Kontrol edilecek kişiler, ilgili kurumlardan gelen bilgiler de dikkate alınarak yapılacak risk analizlerine istinaden veya görevli personel tarafından yapılan değerlendirmeye dayanarak rastgele seçilir.
* Yurt dışından temin edilen krediler ve kişisel sermaye niteliğindeki kıymetler hariç olmak üzere, mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya diğer kaynaklardan temin edilen “nakdin” gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakdin, beyan edilmesi zorunlu değildir. Ancak, istemeleri halinde, yolcuların getirilmesi serbest olan nakdi EK-1’de yer alan “Nakit Beyan Formu” ile Gümrük idaresine beyan etmeleri mümkündür 
* Yurda girişte, 32 sayılı Karara istinaden yapılan, yukarıda usul ve esası izah edilen işlemlerden ayrı olarak, Gümrük idaresince ayrıca, kaynağı itibariyle gümrükler üzerinden getirilmesi serbest olan nakdin suç gelirlerinin aklanması amacıyla getirilip getirilmediğinin tespitine ilişkin kontroller de yapılır. Bunun usul ve esası aşağıda belirtilmektedir. Giriş yapan yolcunun, üzerindeki nakdin kaynağının beyan edilmesinin istenmesi sonucu, kaynağı itibariyle yasak bir nakdi getirdiğinin anlaşılması halinde “Yurt İçine Nakit Girişi” 1.1 ./c maddesine göre işlem yapılır. Kaynağı itibariyle serbest olan bir nakdin getirildiğinin beyan edilmesi halinde, bu yolcudan, ayrıca 5549 sayılı Kanun çerçevesinde, üzerinde bulundurduğu nakdin miktarını açıklaması da istenebilir.
* Açıklama istenecek yolcular, ilgili kurumlardan edinilen risk kriterlerine dayanarak idarece yapılan risk analizlerinin yanı sıra ilgili personelin değerlendirmelerine göre örnekleme yoluyla belirlenir. Kontrol edilecek yolcular belirlenirken, bu kişilerin nakdin kaynağı ile ilgili olarak kontrole tabi tutulup tutulmadıklarına bakılmaz. Açıklama istenen kişilerin açıklamalarının doğru olup olmadığı her defasında Gümrük personelince fiziki kontrol suretiyle tespit edilir. Gerekli kolaylığı sağlamayan yolcuların üst, eşya ve araçları gümrük görevlileri tarafından Adli Önleme ve Arama Yönetmeliğine göre aranır.
* Açıklamanın doğru olup olmamasına bakılmaksızın, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında mevzuata göre yapılan açıklama taleplerinin her birisi için EK-2’de yer alan “Nakit Açıklama Tutanağı” doldurulur. Nakit Açıklama Tutanakları, gümrük idaresinin açıklama talebini müteakip, elektronik ortamda, nakit zilyedinin sözlü açıklaması ve ilgili gümrük personelinin tespitlerine istinaden gümrük görevlisi tarafından doldurulur. Gümrük görevlisinin ayrıca yaptığı tespitler ilgili kutucuklara işlenir. Nakit Açıklama Tutanakları sistemde doldurulan bazı nüshalar ise idarede saklanır.
* Açıklamanın doğru yapılmadığının tespiti durumunda ise, tutanağın her bir nüshası en az iki gümrük görevlisi ile beyanda bulunan kişi tarafından imzalanır. Nüshalardan bir tanesi istemesi halinde ilgilisine verilir. İkinci nüsha Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderilir, üçüncü nüsha ise Savcılığa gönderilen sevk evrakına eklenir. Son nüsha idarede saklanır.
* 5549 sayılı Kanuna istinaden Gümrük idaresince istenen açıklamanın eksik yapıldığının veya hiç yapılmadığının anlaşılması halinde, 2.500 TL’yi aşan farklar için 5549 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Gümrük idaresince, açıklanmayan miktarın ’u tutarında idari para cezası kesilir ve söz konusu nakit muhafaza altına alınır.
* Durum, ayrıca, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi çerçevesinde “terörün finansmanı suçu”, Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesi çerçevesinde “aklama suçu” ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi çerçevesinde muvazaalı işlem kapsamında gerekli değerlendirme yapılmak üzere 1/6/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adli Kolluk Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi delaletiyle Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve Cumhuriyet Savcısının talimatına göre hareket edilir. (2.500 TL’lik tutar her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır)
2015 GENELGESİ

1) Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik gerçek kişilerin, kişisel sermaye hareketlerine ilişkin yurtdışından yapacakları transferler ile yurtdışından temin ettikleri kredileri bankalar aracılığıyla getirmeleri serbesttir.
2) Yurda girişte aksine bilgi ve belge olmaması durumunda, kişilerin taşıdıkları nakdin kaynağına ilişkin gümrük idaresine yaptıkları beyan esastır.
3) Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya diğer kaynaklardan temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu değildir ve yolcular beyana zorlanamaz. Talep etmeleri halinde, yolcuların getirdikleri bu nakdi EK-1’de yer alan “Nakit Beyan Formu” ile gümrük idaresine beyan etmeleri mümkündür.
4) Nakit Beyan Formları elektronik ortamda, beyanın uygunluğu sağlandıktan sonra, gümrük görevlisi tarafından doldurulur. Sistemde doldurulduktan sonra üç nüsha olarak yazdırılır ve ilgili gümrük personeli ile beyanda bulunan tarafından her bir nüshası imzalanır. Nüshaların ikisi idarede saklanır, üçüncüsü ise yükümlüye verilir.
5) İhracat karşılığı getirilen dövizlerle ilgili Nakit Beyan Formlarının doğruluğuna ilişkin bankalar tarafından yapılabilecek talepler gecikmeksizin karşılanır.
6) Gümrük idaresince, giriş yapan yolcunun beraberindeki nakdin kaynağının beyan edilmesinin istendiği durumlarda, beyan doğru yapılmak zorundadır. Yolcu tarafından yapılan beyanın doğru olup olmadığı gümrük idaresince gerçekleştirilecek kontrol suretiyle tespit edilecektir.
7) Nakit Açıklama Tutanakları (EK-2), elektronik ortamda, nakit zilyedinin sözlü beyanı ve gümrük personelinin tespitlerine istinaden doldurulur ve dört nüsha olarak yazdırılır. Söz konusu tutanaklar en az bir gümrük personeli ile beyanda bulunan kişi tarafından imzalanır. Talep edilmesi halinde bir nüshası ilgilisine verilir.
8) Açıklamanın doğru yapılmadığının tespiti halinde, tutanak en az iki memur tarafından imzalanarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bildirilir.
9) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna istinaden istenilen açıklamanın eksik yapıldığının veya hiç yapılmadığının anlaşılması halinde, 2.500 TL’yi aşan farklar için aynı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince gümrük idaresi tarafından, açıklanmayan miktarın ’u tutarında idari para cezası kesilir ve söz konusu nakit muhafaza altına alınır. (Ulusal Ajans & Ulusal Haber)